GHLH FAQ

Načela: GHLH: načela povezivanja

Popis rečenica: ghlh-index-s

Kao što ćete vidjeti iz odgovora na pitanja u nastavku, naše je najvažnije načelo “sintagma za sintagmu”. U slučaju sumnje, povezujte čitavu grčku ili latinsku sintagmu s čitavom sintagmom u prijevodu. Zašto tako činimo? U ovoj nas fazi posla ne zanimaju gramatička ni sintaktička analiza – one se, uostalom, obilježavaju na drugačiji način – već prijevodni ekvivalenti; zanima nas gdje ishodišni jezik odgovara ciljnome u odnosu 1 : 1, gdje je taj odnos 1 : više ili više : 1, a gdje je odnos više : više. Naravno, da bismo o tim tipovima odnosa mogli početi razmišljati, moramo ih prvo u tekstu označiti.

To je zadatak projekta GHLH!

Pitanja i odgovori

Lingvistički problemi

 • Što je u akuzativu s infinitivom s hrvatskim veznikom “da”, veže li se on za infinitiv ili ostaje nepovezano? – “Da” se veže uz predikat. Primjer:
  • dicit eum venire : “kaže da on dolazi” – dicit = kaže; eum = on; venire = da dolazi.
 • Što smatrati prevoditeljevim tumačenjem, tj. koja je razlika između prevoditeljeva dodatka i jedne riječi prevedene s više hrvatskih riječi ili više riječi prevedenih s jednom hrvatskom. — Radi se zapravo o ovome: neki su prijevodi sigurni i vrijede “posvuda”, drugi su uvjetovani kontekstom. U potonjem slučaju, pridržavamo se načela “sintagma se prevodi sintagmom”. Primjeri:
  • scientiam rerum gestarum, prev. “znanje”: scientiam + rerum + gestarum = znanje;
  • in summos homines, prev. “o ljudima najveće duhovne snage”. Prijedložni izraz i sintagma: in + homines = o + ljudima; summos = najveće + duhovne + snage
 • Hrvatski prijedložni izrazi:
  • incorruptis monumentis traduntur “pripovijeda se po neiskvarenim spomenicima”: monumentis = po + + spomenicima; incorruptis = neiskvarenim
  • ako je riječ o pasivnoj rečenici, povezujem li a/ab s imenicom ili ga uopće ne označavam?
   • Načelo “sintagma za sintagmu”: a maioribus nostris inventa atque instituta sunt: “naši su stari pronašli i uveli…” – a + maioribus + nostris = naši + stari; inventa + instituta + sunt = su + pronašli + uveli; atque = i
 • ako je riječ o latinskoj prijedložnoj sintagmi - npr. in suis studiis: “svojih nauka”, povezujem li prijedlog s imenicom ili sa zamjenicom, ili ga uopće ne označavam?
  • Prijedložni izraz, samo obratno: in + studiis = nauka, suis = svojih
 • Hrvatski povratni glagoli: uz što se povezuje povratna zamjenica? Sintagma za sintagmu. Primjeri:
  • exstitissent: “ističe se” – extitissent = ističe + se
  • visum est: “činilo se (da…)” – visum + est = čini + se
  • te converteris: “obratio si se” – te + converteris = obratio + si + se
 • Morfološka dvojnost: 'viri omnium eloquentissimi' prevedeno je 'najrječitiji od svih ljudi' – u hrvatskom imamo genitiv, ali se to ne vidi na prvi pogled. Ako želimo preciznost, u nekom će trenutku biti dobro uvesti morfološke oznake, barem u dvojbenim slučajevima.
  • Tekstovima će naknadno (računalno i poluautomatski) biti dodate morfološke anotacije.
 • Dvostruka negacija: nemo studuisse: “nitko se nije bavio”; povezujem li “nemo” s “nitko nije”, ili “studuisse” s “nije se bavio”? Nije mi logično povezati “nemo” s “nije”, no s druge strane mi vrlo zbunjujuće djeluje kada kliknem na “studuisse”, a označi mi se “nije se bavio”.
  • nemo + studuisse = nitko + se + nije + bavio
  • nec adfirmare nec refellere in animo est “nije na umu ni potvrđivati ni pobijati”: nec (1) + est = nije + ni (1)
  • nullas + opes + posse = da + nikakva + sila + ne + može; sintagmu shvaćamo vrlo 'plitko' (ili široko), jer su ostale mogućnosti nelogične: posse = da + ne + može, nullas + posse = da + nikakva + ne + može
 • u Cic. 2 javlja se još problema s negacijama. U latinskom stoji neque – neque, što se lako povezuje s hrvatskim niti – niti, no jedan od tih neque negira glavni glagol (neque hortanti deero neque roganti). Treba li se jedan neque povezati s hrvatskim “neću” (neću iznevjeriti)?
  • tibi vero neque hortanti deero neque roganti: “a tebe neću iznevjeriti ni kad me budeš poticao ni kad budeš zahtijevao”: tibi + neque + deero + neque = tebe + neću + iznevjeriti + ni + ni; hortanti = kad + me + budeš + poticao; roganti = kad + budeš + zahtijevao
 • Drugi je dio rečenice još zamršeniji - neque auctoritate quisquam apud me plus valere te potest neque voluntate. Ovdje neque treba povezati i s potest i s quisquam, gdje je sintagma neque quisquam prevedena kao “ničiji” (ugled), a (neque) potest valere kao “nisu vredniji”. Stoga nije baš jasno što bi se s čime povezalo.
  • neque auctoritate quisquam apud me plus valere te potest neque voluntate: “ničiji ugled niti volja za mene nisu vredniji od tvojih” – Sintagma za sintagmu: neque + auctoritate + quisquam + apud + me + plus valere + te + potest + neque + voluntate = ničiji + ugled + niti + volja + za + mene + nisu + vredniji + od + tvojih
 • pojavljuje se sintagma prima aetate, prevedena kao “vrlo mlad”. Treba li povezati prima s “vrlo”, a aetate s “mlad”?
  • Primijeniti načelo “sintagma za sintagmu”: prima + aetate = vrlo + mlad
 • conubia Sabinorum = brakovi sa Sabinjanima: je li prijedlog u hrv. izazvan riječju “conubia” ili riječju “Sabinorum” (radno je povezivanje: conubia = brakovi, Sabinorum = sa + Sabinjanima). Treba razmisliti i usporediti s rješenjem akuzativa s infinitivom
 • razrješavanje participa: kad je particip razriješen nezavisnom rečenicom, veznik se povezuje s participom.
  • contione inde advocata ita apud eos locutus fertur / pa onda pozove na okup i ovako im, kako kažu, stane govoriti: advocata = pa + pozove; locutus = i + stane + govoriti
 • Quid? Ciceronova upitna čestica funkcionira kao konektor, pa i interpunkciju (upitnik) treba povezati s njezinim prijevodom.
  • Quid ? exactis regibus / Pa zar nakon protjerivanja kraljeva – Quid + ? = Pa + zar
 • Ipse ponekad zahtijeva povezivanje i + sam
  • tametsi ipsam exactionem / da je i samo protjerivanje – ipsam = i + samo
 • Koordinirani grčki veznik μὲν… δὲ – oba dijela, i μὲν i δὲ, moraju biti povezani s prijevodom (koji je najčešće “a”)

Tehnički problemi

 • izvornik (grčki, latinski) treba uvijek biti u gornjem prozoru, odnosno lijevo; prijevod (hrvatski) uvijek u donjem prozoru, tj. desno. Tome treba prilagoditi adrese tekstova!
 • prije nego što pritisnete gumb “Align”, provjerite interpunkciju u oba teksta. Sustav ponekad ne odvaja od prethodne riječi grčku dvotočku, kao ni uskličnik i točku zarez u hrvatskom. Najbolje je prije takvih znakova dodati jedan razmak (bjelinu).
 • izgubila mi se rečenica, ne vidim je više! Probajte ovim putem: pošto ste se prijavili na Perseids, odaberite na radnoj površini sasvim gore desno “account” (= http://sosol.perseids.org/sosol/account; 1 na slici) pa ili “Your Usage Stats” (= http://sosol.perseids.org/sosol/usage; 2 na slici) ili “Usage Stats By User” (http://sosol.perseids.org/sosol/all_users_links; 2 na slici); krećući se tim putem, trebali biste moći naći popis rečenica na kojima ste radili. Primjer:

z/ghlh-faq.txt · Last modified: 2014/12/17 00:37 by njovanovic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Run by Debian Driven by DokuWiki