CroALaBib dramata: opera docta

CroALa, 2024-07-13+02:00.

Functionis indiculus: /dramabib.

nomen croalabib
documenta 24
de dato 2016-01-10T01:05:39.000Z
Annus Titulus Dramata
xxxx AA. VV. (xxxx), Historia Collegii Posegani Societatis Iesu 1
1897 Barlè, Janko (1897), Predstave kod zagrebačkih Isusovaca, »Vienac«. G. XXIX, br. 23. Zagreb 14
1975 Batušić, Nikola (1975), Scenska slika liturgijske drame iz obrednika zagrebačke stolne crkve. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split 1
1978 Batušić, Nikola (1978a), Povijest hrvatskog kazališta. Školska knjiga. Zagreb 33
1987 Batušić, Nikola (1987), Nepoznata drama o Kiru iz zagrebačkog gimnazijskog kazališta. 380 godina Klasične gimnazije u Zagrebu, 1607–1987. Zbornik radova. Obrazovni centar za jezike – Latina et Graeca. Zagreb 7
1990 Batušić, Nikola (1990), Pretpostavke za humanističko kazalište u Zagrebu u XVI. stoljeću. Dani hvarskog kazališta. Hrvatski humanizam – Ianus Pannonius. Knj. 16. Književni krug. Split 1
1991 Batušić, Nikola (1991), Crijevićeva pjesma Ecce theatrales…u svjetlu autorova odnosa prema kazalištu. Dani hvarskog kazališta. Hrvatski humanizam. Dubrovnik i dalmatinske komune. Knj. 17. Književni krug. Split 14
1993 Batušić, Nikola (1993b), Zrinski i Frankopani u hrvatskoj drami. Krležini dani u Osijeku 1992. Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska povijest. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Zavod za književnost i teatrologiju HAZU. Osijek – Zagreb 2
1997 Batušić, Nikola (1997b), Starija slavonska drama unutar hrvatske dopreporodne drame. Krležini dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU. Osijek – Zagreb 1
1997 Batušić, Nikola (1997c), Vladimir – dramski fragment Ignaca Kristijanovića (1796.–1884.). Zbornik Klasične gimnazije u Zagrebu 1607–1997. Potencijal. Zagreb 1
1998 Batušić, Nikola (1998) Hrvatsko srednjovjekovno kazalište. Pasije. Erasmus naklada - Pasionska baština, Zagreb 1
2002 Batušić, Nikola (2002), Starija kajkavska drama. Disput. Zagreb 12
1951 Batušić, Slavko (1951), Komediografija Tita Brezovačkoga. Djela Tita Brezovačkoga. Stari pisci hrvatski. Knj. 29. Zagreb 3
1957 Batušić, Slavko (1957), Klasična gimnazija kao školsko kazalište 1607.– 1804. Zbornik naučnih i književno-umjetničkih priloga bivših đaka i profesora zagrebačke Klasične gimnazije o 350-godišnjem jubileju 1607.– 1957. Odbor za proslavu 350-godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu. Zagreb 8
1969 Batušić, Slavko (1969), Kajkavski repertoar Hrvatskog narodnog kazališta. »Kaj«. G. II, br. 11. Zagreb 1
1974 Batušić, Slavko (1974), Osnova za prvo kazalište u Zagrebu. Iz starog i novog Zagreba. Sv. V. Muzej grada Zagreba. Zagreb 1
1974 Bogišić, Rafo (1974), Književnost prosvjetiteljstva. Povijest hrvatske književnosti. Knj. 3. Liber – Mladost. Zagreb 12
2007 Bogner Šaban, Antonija (2007), Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku u povijesnom i kulturnom središtu. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. 100 godina. Hrvatsko narodno kazalište. Osijek 2
1990 Bratulić, Josip (1990), Sjaj baštine. Rasprave i članci o hrvatskoj dopreporodnoj književnosti. Književni krug. Split 2
1986 Budiša, Dražen (1986), Prva kazališna predstava u Rijeci. »Vrela i prinosi«. Br. 16. Zagreb 45
2003 Car Mihec, Adriana (2003), Dnevnik triju žanrova. Hrvatski centar ITI-UNESCO. Zagreb 1
2008 Cesarec, Ivan (2008), Dramsko-scenski rad Tomaša Mikloušića (1767. – 1833.) u kontekstu starije kajkavske drame. Hrvatskozagorsko književno društvo. Klanjec 14
1960 Cindrić, Pavao (1960), Hrvatski i srpski teatar. Lykos. Zagreb 8
1969 Cindrić, Pavao (1969), Trnovit put do samostalnosti (do 1860). Hrvatsko narodno kazalište 1894–1969. Enciklopedijsko izdanje. Izdavačko knjižarsko poduzeće Naprijed – Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Zagreb 27
1998 Crnojević Carić, Dubravka (1998b), Judit, victrix Holofernis ili heteroglosija kao odraz društvenih i duhovnih protuslovlja u Slavoniji 18. stoljeća. Rukopis magistarskog rada. Filozofski fakultet. Zagreb 1
1995 Cvetnić, Sanja (1995), O mogućim utjecajima scenografije isusovačkoga kazališta u 17. i 18. stoljeću na suvremena slikarska rješenja u Zagrebu. »Vrela i prinosi«. Br. 20. Zagreb 14
1922 Fancev, Franjo (1922), Isusovci i slavonska knjiga XVIII. stoljeća. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 1, G. VI, br. 3-6. Zagreb 3
1925 Fancev, Franjo (1925a), Liturgijsko-obredne igre u zagrebačkoj stolnoj crkvi (prilog istoriji kulture u Posavskoj Hrvatskoj XII. stoljeća). »Narodna starina«. Knj. 4. Zagreb 1
1932 Fancev, Franjo (1932b), Građa za povijest hrvatske crkvene drame. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 11. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 1
1932 Fancev, Franjo (1932d), Iz daleke prošlosti hrvatskih gimnazija. »Nastavni vjesnik«. Knj. 40, sv. 1-4, g. 1931./1932. Zagreb 4
1932 Fancev, Franjo (1932f), O drami i teatru kaptolskoga Zagreba. »Hrvatsko kolo«. Knj. 13. Zagreb 5
1934 Fancev, Franjo (1934), Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu. Starine. Knj. 37. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 106
1935 Fancev, Franjo (1935), Prvi poznati diletanti isusovačkog školskog teatra u Varaždinu i u Zagrebu. »Vrela i prinosi«. Br. 5. Sarajevo 5
1937 Fancev, Franjo (1937), Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu. Starine. Knj. 38. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 281
1940 Fancev, Franjo (1940), Dva igrokaza hrvatske kajkavske dramatike iz početka 19. vijeka. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 15. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 1
1901 Fest, Aladár (1901), Adalékok Fiume iskolaügyének történetéhez – Contributi per la storia della pubblica istruzione in Fiume. Programma del Regio Ungherese ginnasio superiore dello stato in Fiume. G. XXXI. Rijeka 41
1937 Filić, Krešimir (1937), Povijest varaždinske gimnazije. Spomenica varaždinske gimnazije 1636 – 1936. Varaždin 1
1955 Filić, Krešimir (1955), Varaždinsko kazalište od prvih početaka do godine 1941. Narodno kazalište August Cesarec u Varaždinu 1873. – 1955. Narodno kazalište August Cesarec. Varaždin 33
1966 Firinger, Kamilo (1966), Sto godina kazališne zgrade u Osijeku (1866–1966). »Kazalište«. Br. 6-7. Osijek 1
1967 Foretić, Miljenko (1967), Marin Držić i kazališna publika renesansnog Dubrovnika. »Dubrovnik«. G. X, br. 3. Dubrovnik 1
1969 Foretić, Miljenko (1969), Marin Držić i kazališni život renesansnog Dubrovnika. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb 1
1939 Fotez, Marko (1939), Kajkavska dramatika. »Jutarnji list«. G. XXVIII, br. 9771, 8. travnja. Zagreb 1
1943 Fotez, Marko (1943), Tri faze u razvoju zagrebačkog kazališta. Kazalištni feljtoni. Tisak Hrvatskog tiskarskog zavoda d. d. Zagreb 3
1975 Fotez, Marko (1975), Pet stoljeća hrvatskog kazališta. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split 1
1985 Frkin, Vatroslav (1985), Prilog proučavanju začetaka dramskog rada u Slavoniji. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split Hrčak 1
1969 Georgijević, Krešimir (1969), Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Matica hrvatska. Zagreb 9
1973 Hećimović, Branko (1973b), Predgovor djelima Tita Brezovačkog. Pet stoljeća hrvatske Književnosti. Knj. 22. Zora – Matica hrvatska. Zagreb 1
1995 Hećimović, Branko (1995b), Karlovačka kazališna stoljeća. Povijesno podsjećanje s više digresije. Karlovačka kazališna stoljeća. Matica hrvatska, ogranak Karlovac – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. Karlovac – Zagreb 3
1989 Hoško, Franjo Emanuel (1989), Pavlinske srednje i visoke škole. Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244–1786. Globus – Muzej za umjetnost i obrt. Zagreb 1
1985 Jembrih, Alojz (1985), Tematska srednjovjekovno-dramska prožimanja na sveučilištu u Grazu i Zagrebačkoj gimnaziji (1586–1770). Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 21
1995 Jembrih, Alojz (1995), Isusovačka školska drama u zagrebačkoj i varaždinskoj gimnaziji te na sveučilištu u Grazu. »Kazalište«. Br. 4. Varaždin 24
2001 Jembrih, Alojz (2001), Kazimir Bedeković. Teološki, filozofski i dramski pisac 18. stoljeća. Grad Ludbreg – Filozofski fakultet Družbe Isusove. Beč – Ludbreg – Varaždin – Zagreb 111
1951 Kolendić, Petar (1951), Četvrta stogodišnjica Dunda Maroja. »Književne novine«. G. IV, br. 6, 6. veljače. Beograd 1
1964 Kolendić, Petar (1964b), Premijera Držićeva Dunda Maroja. Marin Držić. Ur. Miroslav Pantić. Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije. Beograd 1
1978 Kolumbić, Nikica (1978), Didaktičnost kao dramaturška komponenta hrvatske prosvjetiteljske drame. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 1
1985 Kolumbić, Nikica (1985), Hrvatska srednjovjekovna drama u vremenu i prostoru. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split 1
1945 Kombol, Mihovil (1945), Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda. Matica hrvatska. Zagreb 1
1961 Kombol, Mihovil (1961), Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda. Drugo izdanje. Matica hrvatska. Zagreb 1
2000 Korade, Mijo (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb 1
1943 Livadić, Branimir (1943), Kazališna umjetnost. Naša domovina. Zbornik. Hrvatska kultura – politička poviest Hrvata. Gl. ur. Filip Lukas. Knj. 1, sv. 2. Glavni ustaški stan. Zagreb 1
2004 Ljubić, Lucija (2004), O izvorima izvođenja predstava u sjevernom dijelu Hrvatske do 1840. Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 37
1978 Marijanović, Stanislav (1978), O proučavanju drame i kazališnog života u Slavoniji 18. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 5
1935 Matić, Tomo (1935a), Isusovačke škole u Požegi (1698–1773). »Vrela i prinosi«. Br. 5. Sarajevo 53
1936 Matić, Tomo (1936), Muzika i pjevanje u isusovačkom kolegiju i gimnaziji u Požegi. »Sv. Cecilija«. G. XXX, sv. 3. Zagreb 1
1937 Matić, Tomo (1937), Osječka humanistička gimnazija od osnutka do godine 1848. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 257. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 1
1938 Matić, Tomo (1938), Kazalište u starom Osijeku. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 13. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 20
1945 Matić, Tomo (1945), Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije preporoda. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 7
1956 Matić, Tomo (1956), Jedna hrvatska školska drama iz Slavonije iz osamnaestoga vijeka. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 27. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 2
1997 Mihanović Salopek, Hrvojka (1997), Šaljiva božićna postbarokna pastorala kao odraz božićnih igara. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči preporoda. Knj. 23. Književni krug. Split 1
1984 Mucić, Dragan (1984), Kazališni prostori u Osijeku od 1735. do 1975. Četvrti znanstveni sabor Slavonije i Baranje. Zbornik radova. Sv. 1. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni rad Osijek. Osijek 4
1977 Novak, Slobodan Prosperov (1977b), Teatar u Dubrovniku prije Marina Držića. Čakavski sabor. Split 1
1999 Novak, Slobodan Prosperov (1999), Povijest hrvatske književnosti. Od Gundulićeva poroda od tmine do Kačićeva Razgovora ugodnog naroda slovinskog iz 1756. Knj. 3. Izdanja Antibarbarus. Zagreb 4
1984 Novak, Slobodan Prosperov – Lisac, Josip (1984), Hrvatska drama do narodnog preporoda. Knj. 1 i 2. Logos. Split 6
1971 Pantić, Miroslav (1971c), Manji prilozi za istoriju naše starije književnosti i kulture, 2. Još o predstavi Plautove komedije iz 1525. godine. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj. 19, sv. 1. Matica srpska. Novi Sad 1
1937 Pelc, Stjepan (1937), Školska drama osječkih isusovaca i franjevaca u XVIII vijeku. Tri literarno-historijska članka. P. o. iz Zbornika arheološkog kluba Mursa. Osijek 4
2004 Petranović, Martina (2004), Izvori predstavljanja u južnome dijelu Hrvatske do 1840. Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek 1
1939 Predragović, Josip (1939), Isusovci u Petrovaradinu (1693.–1773.). »Vrela i prinosi«. Br. 9. Sarajevo 4
1951 Ratković, Milan (1951), Tituš Brezovački. Djela Tita Brezovačkoga. Stari pisci hrvatski. Knj. 29. Zagreb 2
1969 Ratković, Milan (1969), Marin Držić, pisac komedija. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb 1
2009 Senker, Boris (2009), Karnevalsko u Dundu Maroju. Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa (Pariz, 23-25. listopada 2008).Ur. Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas. Disput. Zagreb 1
1890-1898 Sommervogel, Carlos (1890-1898), Bibliotheque de la Compagnie de Jésus I-VIII, Bruxelles-Paris 1
1993 Sršan, Stjepan (1993), Osječki ljetopisi 1686.–1945. Povijesni arhiv u Osijeku. Osijek 1
1911 Strohal, Rudolf (1911), Starohrvatska glagolska crkvena prikazanja. »Nastavni vjesnik«. Knj. 19. Zagreb 1
1876 Šenoa, August (1876), Božićna igra 12. vieka. »Vienac«. G. VIII, br. 1. Zagreb 1
1933 Šimčik, Antun (1933), Dvije kazališne cedulje školskih predstava zagrebačkih iz XVIII. stoljeća. »Vrela i prinosi«. Br. 2. Sarajevo 3
1935 Šimčik, Antun (1935), Predstava Genoveve u pavlinskoj gimnaziji senjskoj 1734. »Croatia sacra«. G. V, br. 9-10. Zagreb 3
2008 Šundalić, Zlata (2008a), Smijeh hrvatskih smješnica. Krležini dani u Osijeku 2007. 100. Godina Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku / Povijest, teorija i praksa – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet Osijek. Zagreb – Osijek 1
2011 Šundalić, Zlata – Pepić, Ivana (2011), O smješnicama i smješnice. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek 2
1978 Švagelj, Dionizije (1978), Putovi slavonskog školskog i građanskog kazališta XVIII. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split 11
1968 Švelec, Franjo (1968), Komički teatar Marina Držića. Matica hrvatska. Zagreb 1
1969 Švelec, Franjo (1969), Marin Držić i renesansno kazalište. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb 1
1937 Takács, József (1937), A jezsuita iskoladráma /1581-1773/. 2. köt. Budapest 82
1997 Tatarin, Milovan (1997b), Slavonska crkvena prikazanja. Krležini dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU. Osijek – Zagreb 2
1981 Tomašić, Hinko (1981), Kazalište u Karlovcu (1646–1941). Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 389. Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb 4
1916 Vanino, Miroslav (1916), Povijest kazališta isusovačke gimnazije u Zagrebu. »Hrvatska prosvjeta«. G. III. Zagreb 160
1917 Vanino, Miroslav (1917), Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Varaždinu. »Hrvatska prosvjeta«. G. IV. Zagreb 114
1969 Vanino, Miroslav (1969), Isusovci i hrvatski narod I. Rad u XVI stoljeću. Zagrebački kolegij. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Zagreb 166
1987 Vanino, Miroslav (1987), Isusovci i hrvatski narod II. Kolegiji dubrovački, riječki, varaždinski i požeški. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Zagreb 282
1998 Varjačić, Marijan (1998), Varaždinsko kazalište. Od početaka do danas (1637. – 1998.). »Encyclopaedia moderna«. G. XVIII, br. 48. Zagreb 5
2005 Varjačić, Marijan (2005), Ivan Belostenec i školska drama. »Gazophylacium«. G. X, br. 1-2. Zagreb 3
2007 Varjačić, Marijan (2007), Varaždinsko kazalište. Od početaka do danas (1637.–2007.) Varaždinska kazališna stoljeća. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu. Varaždin 5
1913 Vodnik, Branko (1913), Povijest hrvatske književnosti. Knj. 1. Matica hrvatska. Zagreb 13
1924 Wollman, Frank (1924), Srbochorvatské drama. Přehled vývoje do války. Vydala Filosoická fakulta University Komenského z podpory Ministerstva školství a Národní osvěty. Bratislava 7