CroALabib: drama - bibliografija_naslovi

CroALa, 2019-06-19+02:00.

Functio nominatur: /croalabib2/facet/bibliografija_naslovi.

bibliografija_naslovi

AA. VV. (1763-1773), Diarium Missionis Essekinensis Societatis Jesu Coeptum Anno MDCCLXIV 1764 scholastico exeunte 1763 (usque ad 1773) = Diar. Ess. Cod. Ab. 92. (1)
AA. VV. (1973), Zbornik radova o Petru Kanaveliću. Zbornik otoka Korčule. Sv. 3. Korčula (1)
AA. VV. (1977), Požeški leksikon. Gl. ur. Antun Petković. Skupština općine Slavonska Požega. Slavonska Požega (1)
AA. VV. (1997), Mihovil Kombol. Književni povjesničar, kritičar i prevodilac. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa u povodu 25. obljetnice smrti. Zadar, 18.–20. studenoga 1981. Ponovljeno izdanje. Ur. Nevenka Košutić Brozović i Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.]. Zagreb – Zadar (1)
AA. VV. (1997), Znanstveni i književni rad Slavka Ježića. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja. Zagreb – Zadar, 19.–22. listopada 1995. Gl. ur. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.]. Zagreb (1)
AA. VV. (1998), Franjo Fancev. Književni povjesničar i filolog. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Zagreb – Zadar, 20.–22. ožujka 1997. Gl. ur. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.]. Zagreb – Zadar (1)
AA. VV. (1998), Tomo Matić. Književni povjesničar i filolog. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb – Osijek – Zadar, 20.–24. travnja 1998. Gl. ur. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.]. Zagreb (1)
AA. VV. (2000), Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
AA. VV. (2005), Dr. Kamilo Firinger – arhivist i povjesničar. Odabrani radovi dr. Kamila Firingera. Priopćenja sa stručno-znanstvenog skupa Dr. Kamilo Firinger – život i djelo. Osijek, 19. svibnja 1995. Muzej Slavonije Osijek – Državni arhiv u Osijeku. Osijek (1)
AA. VV. (2005), Hvarsko kazalište. Zbornik radova. Pr. Nikša Petrić. Matica hrvatska – Književni krug. Hvar – Split (1)
AA. VV. (2008), Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
AA. VV. (2008), Putovima kanonizacije. Zbornik radova o Marinu Držiću (1508–2008). Ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
AA. VV. (2009), Držić danas. Epoha i naslijeđe. Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić Bužančić. Split – Zagreb: Književni krug – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1)
AA. VV. (2009), Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb. Autori natuknica: Nikola Batušić, Dunja Fališevac, Slobodan Prosperov Novak, Leo Rafolt, Zlata Šundalić i Milovan Tatarin. (1)
AA. VV. (2010), Marin Držić 1508–2008. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5.–7. studenoga 2008. u Zagrebu. Ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
AA. VV. (xxxx), Historia Collegii Posegani Societatis Iesu (1)
Adamović, Vicko (1885), Gragja za istoriju dubrovačke pedagogije. Prvi dio. Naklada Hrvatskoga pedagoško-književnoga sbora. Zagreb. (1)
Andrić, Nikola (1895), Spomen-knjiga Hrvatskog zemaljskog kazališta pri otvorenju nove kazališne zgrade. Tiskarski zavod Narodnih novina. Zagreb (1)
Andrić, Nikola (1901), Izvori starih kajkavskih drama. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 146. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Appendini, Francesco Maria (1803), Notizie istorico-critiche sulle antichità storia e letteratura de’ Ragusei. Knj. 2. Delle stampe di Antonio Martecchini. Ragusa (1)
Arsić, Irena (2002), Antun Sasin dubrovački pesnik XVI veka. Besjeda – Ars Libri. Banja Luka – Beograd (1)
Babukić, Vjekoslav (1839), Ilirsko kazalište u Sisku. »Danica ilirska«. G. V, br. 41, 12. listopada. Zagreb (1)
Badalić, Josip (1948), Bibliografija hrvatske dramske i kazališne književnosti. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Bakija, Katja (2001), Preradbe Molièrea na Dubrovačkim ljetnim igrama. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Barada, Miho (1927), O našem običaju biranja kralja. Starohrvatska prosvjeta. Nova serija I. Hrvatsko starinarsko društvo u Kninu. Zagreb – Knin (1)
Barlè, Janko (1897), Predstave kod zagrebačkih Isusovaca, »Vienac«. G. XXIX, br. 23. Zagreb (1)
Barlè, Janko (1936), Tijelovo u starom Zagrebu. »Sv. Cecilija«. G. XXX, sv. 3. Zagreb (1)
Batušić, Blanka (1960), Kronologija zagrebačkih kazališnih događaja. Hrvatsko narodno kazalište. Zbornik o stogodišnjici 1860 – 1960. Naprijed. Zagreb (1)
Batušić, Ivana (1962), Od najava i prologa do impromptua u francuskom i hrvatskom kazalištu. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 326. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1973), Pogledi na kazališni život Hvara u XVI, XVII i XVIII stoljeću te njegovo mjesto u europskim glumišnim zbivanjima. »Encyclopaedia moderna«. G. VII, br. 22. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1975), Scenska slika liturgijske drame iz obrednika zagrebačke stolne crkve. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split (1)
Batušić, Nikola (1976), Držićeva redateljsko-inscenatorska načela. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split (1)
Batušić, Nikola (1977), Scenski prostori, scenograija i kostim u hrvatskom kazalištu XVII stoljeća. »Mogućnosti«. G. XXIV, br. 2-3. Split (1)
Batušić, Nikola (1978a), Povijest hrvatskog kazališta. Školska knjiga. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1978b), Školska kazališta u 18. stoljeću kao oblik scenskoga izraza. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Batušić, Nikola (1982), O kalendaru. »Prolog«. G. XIV, br. 53-54. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1983), Kajkavsko kazalište – jedan od konstituensa nacionalnoga glumišta u Hrvata. Varaždinski zbornik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Važdinu od 1. do 3. listopada 1981. godine povodom obilježavanja 800. godišnjice grada. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Skupština općine Varaždin, Odbor za obilježavanje 800. godišnjice grada. Varaždin (1)
Batušić, Nikola (1987), Nepoznata drama o Kiru iz zagrebačkog gimnazijskog kazališta. 380 godina Klasične gimnazije u Zagrebu, 1607–1987. Zbornik radova. Obrazovni centar za jezike – Latina et Graeca. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1988), Nalješkovićeva komedija peta i francuska farsa. Dani hvarskog kazališta. Nikola Nalješković i Mavro Vetranović. Knj. 14. Književni krug. Split (1)
Batušić, Nikola (1990), Pretpostavke za humanističko kazalište u Zagrebu u XVI. stoljeću. Dani hvarskog kazališta. Hrvatski humanizam – Ianus Pannonius. Knj. 16. Književni krug. Split (1)
Batušić, Nikola (1991), Crijevićeva pjesma Ecce theatrales…u svjetlu autorova odnosa prema kazalištu. Dani hvarskog kazališta. Hrvatski humanizam. Dubrovnik i dalmatinske komune. Knj. 17. Književni krug. Split (1)
Batušić, Nikola (1991), Narav od fortune. August Cesarec – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1992), Humanističko naslijeđe u hrvatskoj drami i kazalištu 16. i 17. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Hrvatski humanizam. 16. stoljeće – protestantizam i reformacija. Knj. 18. Književni krug. Split (1)
Batušić, Nikola (1993a), Drama i kazalište u Katančićevoj Knjižici o ilirskom pjesništvu izvedenoj po zakonima estetike. Ključevi raja – Hrvatski književni barok i slavonska književnost 18. stoljeća. Zbornik radova. Meandar. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1993b), Zrinski i Frankopani u hrvatskoj drami. Krležini dani u Osijeku 1992. Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska povijest. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Zavod za književnost i teatrologiju HAZU. Osijek – Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1994a), Leon filozof – Ivana Gučetića ml. Dani hvarskog kazališta. Hrvatsko barokno pjesništvo. Dubrovnik i dalmatinske komune. Knj. 20. Književni krug. Split (1)
Batušić, Nikola (1994b), Scenska slika Kašićeve Venefride. Život i djelo Bartola Kašića. Općina Pag – Hrvatsko filološko društvo. Zadar (1)
Batušić, Nikola (1995), Kajkavska drama Papiga. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 21. Književni krug. Split (1)
Batušić, Nikola (1996a), Kajkavska drama Ljudih mrzenje i detinska pokora. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 22. Književni krug. Split (1)
Batušić, Nikola (1996b), Scenska slika Franić Vodarićeve Muke. »Croatica«. G. XXVI, sv. 42-43-44. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1997a), Razmišljanja o kazalištu u Dubrovniku na razmeđu stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči preporoda. Knj. 23. Književni krug. Split (1)
Batušić, Nikola (1997b), Starija slavonska drama unutar hrvatske dopreporodne drame. Krležini dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU. Osijek – Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1997c), Vladimir – dramski fragment Ignaca Kristijanovića (1796.–1884.). Zbornik Klasične gimnazije u Zagrebu 1607–1997. Potencijal. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (1998) Hrvatsko srednjovjekovno kazalište. Pasije. Erasmus naklada - Pasionska baština, Zagreb (1)
Batušić, Nikola (2000), Imenoslavnik iliti Rečno-pesmen igrokaz Tomaša Mikloušića. Umijeće interpretacije. Zbornik radova u čast 80. godišnjice rođenja akademika Ive Frangeša. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (2001a), Kajkavska komedija Mislibolesnik iliti Hipohondrijakuš. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Batušić, Nikola (2001b), Komedija Mislibolesnik iliti Hipokondrijakuš. Disput. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (2002), Starija kajkavska drama. Disput. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
Batušić, Nikola (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb (1)
Batušić, Nikola – Novaković, Darko (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
Batušić, Slavko (1951), Komediografija Tita Brezovačkoga. Djela Tita Brezovačkoga. Stari pisci hrvatski. Knj. 29. Zagreb (1)
Batušić, Slavko (1957), Klasična gimnazija kao školsko kazalište 1607.– 1804. Zbornik naučnih i književno-umjetničkih priloga bivših đaka i profesora zagrebačke Klasične gimnazije o 350-godišnjem jubileju 1607.– 1957. Odbor za proslavu 350-godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu. Zagreb (1)
Batušić, Slavko (1969), Kajkavski repertoar Hrvatskog narodnog kazališta. »Kaj«. G. II, br. 11. Zagreb (1)
Batušić, Slavko (1974), Osnova za prvo kazalište u Zagrebu. Iz starog i novog Zagreba. Sv. V. Muzej grada Zagreba. Zagreb (1)
Batušić, Slavko (1978), Hrvatska pozornica. Mladost. Zagreb (1)
Batušić, Zoran (1984), Viteške igre u Gradecu. Iz starog i novog Zagreba. Sv. VI. Muzej grada Zagreba. Zagreb (1)
Beritić, Nada (1953), Iz povijesti kazališne i muzičke umjetnosti u Dubrovniku. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku. G. II. Historijski institut JAZU u Dubrovniku. Dubrovnik (1)
Beritić, Nada (1978), Tragikomično u djelu Điva Šiška Gundulića. »Mogućnosti«. G.XXV, br. 2-3. Split (1)
Beritić, Nada (1980), Frano Getaldić Kruhoradić (1650–1719). Fiskovićev zbornik – zbornik radova posvećenih sedamdesetogodišnjici života Cvita Fiskovića. Sv. 2. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture – Književni krug. Split (1)
Beritić, Nada (2000), Otkrića iz arhiva. Književni krug. Split (1)
Bezić Božanić, Nevenka (1979), Muzičko-scenski i društveni život u Makarskoj u XIX stoljeću. Dani hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Knj. 6. Čakavski sabor. Split (1)
Bezić Božanić, Nevenka (1985), Arhivske vijesti o pučkoj drami u srednjoj Dalmaciji. b Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište.Knj. 2. Književni krug. Split (1)
Bezić Božanić, Nevenka (1994), Arhivske vijesti o baroknim pjesnicima na Braču, Hvaru i Visu. Dani hvarskog kazališta. Hrvatsko barokno pjesništvo. Dubrovnik i dalmatinske komune. Knj. 20. Književni krug. Split (1)
Blasina, Antonia (2003), Hrvatska komedija 17. stoljeća. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Blažeković, Zdravko (1986), Zadarsko kazalište krajem 18. stoljeća. »Zadarska revija«. G. XXXV, br. 5-6. Zadar (1)
Bogišić, Rafo (1965a), Predgovor djelima Junija Palmotića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 9. Zora – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Bogišić, Rafo (1965b), Predgovor djelima Martina Benetovića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 9. Zora – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Bogišić, Rafo (1965c), Predgovor djelima Nikole Nalješkovića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 9. Zora – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Bogišić, Rafo (1969), Pastorala Marina Držića. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Bogišić, Rafo (1971), Nikola Nalješković. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 357. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Bogišić, Rafo (1974), Književnost prosvjetiteljstva. Povijest hrvatske književnosti. Knj. 3. Liber – Mladost. Zagreb (1)
Bogišić, Rafo (1977), Vice Pucić Soltan. Dani hvarskog kazališta. Drama i kazalište XVII stoljeća. Knj. 4. Čakavski sabor. Split (1)
Bogišić, Rafo (1978), Hrvatska pastorala u 18. stoljeću. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Bogišić, Rafo (1984), Pir Vlaha Držića. »Forum«. G. XXIII, knj. 47, br. 3. Zagreb (1)
Bogišić, Rafo (1985), Pastirsko prikazanje Antuna Gleđevića. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split (1)
Bogišić, Rafo (1987), Tragovima starih. Književni krug. Split (1)
Bogišić, Rafo (1989), Hrvatska pastorala. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb (1)
Bogišić, Rafo (1995), Junije Palmotić. Stoljeća hrvatske književnosti. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Bogišić, Rafo (2010), Nadahnuće i zbilja – tri posljednja koraka u životu Marina Držića. Marin Držić 1508–2008. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5.–7. studenoga 2008. u Zagrebu. Ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Bogner Šaban, Antonija (2007), Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku u povijesnom i kulturnom središtu. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. 100 godina. Hrvatsko narodno kazalište. Osijek (1)
Bojović, Zlata (1977), Petar Kanavelović – komediograf. »Mogućnosti«. G. XXIV, br. 2-3. Split (1)
Bojović, Zlata (1978), Kraći osvrt na svetovnu dramu XVIII veka u Dalmaciji. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Bojović, Zlata (1980), Barokni pesnik Petar Kanavelović. Posebna izdanja. Knj. DXXIII. Odeljenje jezika i književnosti. Knj. 33. Srpska akademija nauka i umetnosti. Beograd (1)
Bojović, Zlata (2003), Renesansa i barok. Studije i članci o dubrovačkoj književnosti, Filološki fakultet u Beogradu – Narodna knjiga. Beograd (1)
Bonifačić Rožin, Nikola (1963), Narodne drame, poslovice i zagonetke. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 27. Matica hrvatska – Zora. Zagreb (1)
Bösendorfer, Josip (1910), Slavonski pisci do preporoda. Crtice iz slavonske povijesti. Tiskom knjigo i kamenotiskare Julija Pfeiffera. Osijek (1)
Bošković Stulli, Maja (1978), Usmena književnost. Povijest hrvatske književnosti. Knj. 1. Liber – Mladost. Zagreb (1)
Božić Bužančić, Danica (1979), Kulturni i društveni život Splita u prvoj polovici XIX stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Knj. 6. Čakavski sabor. Split (1)
Bratulić, Josip (1985), Srednjovjekovne bratovštine i crkvena prikazanja. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split (1)
Bratulić, Josip (1990), Sjaj baštine. Rasprave i članci o hrvatskoj dopreporodnoj književnosti. Književni krug. Split (1)
Bratulić, Josip (1992), Pogovor. U: Grgur Čevapović, Josip. Otvoreno sveučilište. Zagreb (1)
Brešić, Vinko (1998), Matićeva brodska Judita. Tomo Matić. Književni povjesničar i filolog. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb – Osijek – Zadar, 20.–24. travnja 1998. Gl. ur. Tihomil Maštrović. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu [etc.]. Zagreb (1)
Brešić, Vinko (2004), Slavonska književnost i novi regionalizam. Matica hrvatska, ogranak Osijek. Osijek (1)
Brković, Ivana (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
Brlić, Ignjat Alojzije (1888), Uspomene na stari Brod. Sv. 5. I. Brlić. Đakovo (1)
Broz, Ivan (1892), Predgovor i bilješke djelima Gjona Gjora Palmotića. Djela Gjona Gjora Palmotića. Stari pisci hrvatski. Knj. 19. Četvrti dio, dodatak. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Brunelli, Vitaliano (1935), Storia di Zara. Archivio storico per la Dalmazia. G. XIII, vol. 19, br. 110. Rim (1)
Budiša, Dražen (1986), Prva kazališna predstava u Rijeci. »Vrela i prinosi«. Br. 16. Zagreb (1)
Budmani, Pero (1886), Predgovor djelima Antuna Gleđevića. Djela Antuna Gleđevića. Stari pisci hrvatski. Knj. 15. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Butorac, Josip (1937), Povijesti Zbora duhovne mladeži zagrebačke 1836 – 1936. Zagreb (1)
Butorac, Pavao (1952), Dva nepoznata rukopisa Marka Martinovića. Anali Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. G. I, sv. 1. Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dubrovnik (1)
Car Mihec, Adriana (2003), Dnevnik triju žanrova. Hrvatski centar ITI-UNESCO. Zagreb (1)
Celio Cega, Antun (1985), Srednjovjekovni elementi u Bajamontijevu oratoriju. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split (1)
Cesarec, Ivan (2001), Dramsko-scenski rad Tomaša Mikloušića. »Hrvatsko zagorje«. G. VII, br. 2. Krapina (1)
Cesarec, Ivan (2006), Maksimilijan Vrhovac i sjemenišno kazalište u Zagrebu. Zbornik referata Maksimilijan Vrhovac i njegovo djelo. Ur. Alojz Jembrih. Kajkaviana. Zagreb – Donja Stubica (1)
Cesarec, Ivan (2007), Prigodni scenski pjesmotvor Tomaša Mikloušića. Hrvatskozagorski književni zbornik. Hrvatskozagorsko književno društvo. Klanjec (1)
Cesarec, Ivan (2008), Dramsko-scenski rad Tomaša Mikloušića (1767. – 1833.) u kontekstu starije kajkavske drame. Hrvatskozagorsko književno društvo. Klanjec (1)
Cihlar, Vatroslav (1948), Andrea Lodovik Adamić i njegovo riječko kazalište. »Riječki list«. G. II, br. 87 (344), 11. travnja. Rijeka (1)
Cihlar Nehajev, Milutin (1923), Hrvatski teatar (historijski pregled od početaka do danas). »Teater«. G. II, br. 8. Zagreb (1)
Cindrić, Pavao (1960), Hrvatski i srpski teatar. Lykos. Zagreb (1)
Cindrić, Pavao (1965), Grički milenij. Kulturno-povijesna panorama. Epoha – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Cindrić, Pavao (1969), Trnovit put do samostalnosti (do 1860). Hrvatsko narodno kazalište 1894–1969. Enciklopedijsko izdanje. Izdavačko knjižarsko poduzeće Naprijed – Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Zagreb (1)
Cole, Wendell (1967), Scenograija u doba Marina Držića.»Forum«. G. VI, knj. 14, br. 9-10. Zagreb (1)
Crnojević Carić, Dubravka (1996), Stilski kompleksi u Tuzlićevoj Juditi (ili maniristički osjećaj svijeta). Književni Osijek. Pedagoški fakultet. Osijek (1)
Crnojević Carić, Dubravka (1998a), Jedna hrvatska školska drama. Prvi hrvatski slavistički kongres. Hrvatsko filološko društvo. Zagreb (1)
Crnojević Carić, Dubravka (1998b), Judit, victrix Holofernis ili heteroglosija kao odraz društvenih i duhovnih protuslovlja u Slavoniji 18. stoljeća. Rukopis magistarskog rada. Filozofski fakultet. Zagreb (1)
Cronia, Arturo (1956), Storia della letteratura serbo-croata. Nuova accademia. Padova – Milano (1)
Cvetnić, Sanja (1995), O mogućim utjecajima scenografije isusovačkoga kazališta u 17. i 18. stoljeću na suvremena slikarska rješenja u Zagrebu. »Vrela i prinosi«. Br. 20. Zagreb (1)
Cvitan, Grozdana (1980), Građa o šibenskom kazališnom životu. »Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«. G. VI, br. 14-15-16. Zagreb (1)
Čale, Frano,(1979), O životu i djelu Marina Držića. Djela Marina Držića. Sveučilišna naklada Liber. Zagreb (1)
Čale, Frano (1968), O književnim i kazališnim dodirima hrvatsko-talijanskim. Matica hrvatska. Dubrovnik (1)
Čale, Frano (1994), O sudbini i značajkama Ljubovnika. U: Ljubovnici. Književni krug. Split (1)
Čale Feldman, Lada (2000), Pomet u komediju stavljen. U: Matko Sršen, Pomet Marina Držića. Naklada Jesenski i Turk. Zagreb (1)
Čale Feldman, Lada (2001), Žensko za muško i muško za žensko u starijoj hrvatskoj dramatici i kazalištu. Euridikini osvrti. Naklada MD – Centar za ženske studije. Zagreb (1)
Čale Feldman, Lada (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
Dayre, Jean (1938), Dubrovačke studije. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Deanović, Mirko (1912), Filomena tragedija nepoznatog autora. »Nastavni vjesnik«. Knj. 20. sv. 9. Zagreb (1)
Deanović, Mirko (1931), Talijanski teatar u Dubrovniku 18. vijeka. Zbornik iz dubrovačke prošlosti Milanu Rešetaru. Knj. 2. Knjižara Jadran. Dubrovnik (1)
Deanović, Mirko (1952), Dnevnik Iva M. Matijaševića. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku. G. I, sv. 1. Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dubrovnik (1)
Deanović, Mirko (1972), Predgovor. Dubrovačke prerade Molièreovih komedija. Stari pisci hrvatski. Knj. 36. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Demović, Miho (1975), Palmotićeva Atalanta prva je hrvatska poznata opera. »Marulić«. G. VIII, br. 1. Zagreb (1)
Demović, Miho (1981), Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od početka XI. do polovine XVII. stoljeća. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Demović, Miho (1985), Obredna drama u srednjovjekovnim liturgijsko-glazbenim kodeksima u Hrvatskoj. Dani hvarskog kazališta.Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split (1)
Demović, Miho (1989), Glazba i glazbenici u Dubrovačkoj Republici od polovine XVII. do prvog desetljeća XIX. stoljeća. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Duboković Nadalini, Niko (1963), Jedna kazališna priredba u Hvaru 1831. »Bilten Historijskog arhiva komune Hvarske«. G. IV-V, br. 5-6. Hvar (1)
Duboković Nadalini, Niko (1974), Prvo komunalno kazalište u Europi. Prilozi povijesti otoka Hvara. Sv. 4. Centar za zaštitu kulturne baštine. Hvar (1)
Dukat, Vladoje (1927), Hrvatska kajkavska književnost. »Nastavni vjesnik«. Knj. 35. Zagreb (1)
Dukić, Davor (1995), Božićna pastorala u Dubrovniku. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 21. Književni krug. Split (1)
Dulibić, Božo ([1955]), Šibensko kazalište. Narodno kazalište Šibenik 1864–1870–1945-1955. Sindikalna podružnica i pododbor Društva dramskih umjetnika Narodnog kazališta u Šibeniku. Šibenik (1)
Đorđević, Bojan (2005), Nikola Nalješković. Dubrovački pisac XVI veka. Institut za književnost i umetnost – Filozofski fakultet u Nišu. Beograd (1)
Fališevac, Dunja (1978a), Ivan Gundulić. Hrvatska književnost u europskom kontekstu. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Sveučilišna naklada Liber. Zagreb (1)
Fališevac, Dunja (1978b), Kajkavska komedija Čini barona Tamburlana. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Fališevac, Dunja (1979), Dramatička pokušenja Dimitrije Demetra prema hrvatskoj dramskoj baštini. Dani hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Knj. 6. Čakavski sabor. Split (1)
Fališevac, Dunja (1989a), Rodovske i žanrovske odrednice Marulićeva Poklada i Korizme. Dani hvarskog kazališta. Marko Marulić. Knj. 15. Književni krug. Split (1)
Fališevac, Dunja (1989b), Stari pisci hrvatski i njihove poetike. Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb (1)
Fališevac, Dunja (2000), Prva hrvatska povijesna drama Osmanšćica i Gundulićev Osman. Krležini dani u Osijeku 1999. Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska književnost. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Fališevac, Dunja (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
Fališevac, Dunja (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1922), Isusovci i slavonska knjiga XVIII. stoljeća. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 1, G. VI, br. 3-6. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1925a), Liturgijsko-obredne igre u zagrebačkoj stolnoj crkvi (prilog istoriji kulture u Posavskoj Hrvatskoj XII. stoljeća). »Narodna starina«. Knj. 4. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1925b), Prilozi za povijest hrvatske crkvene drame. »Nastavni vjesnik«. Knj. 33, sv. 3-4. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1927), Novi prilozi za povijest hrvatske crkvene drame. »Nastavni vjesnik«. Knj. 36, sv. 1-2. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1928), Dva dubrovačka komediografa iz kraja 18. stoljeća. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 8, sv. 1-2. Beograd (1)
Fancev, Franjo (1929), Seljačka komedija u starijoj hrvatskoj drami. P. o. iz Godišnjaka Sveučilišta u Zagrebu 1924./25.–1928./29. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1931), Dvije dubrovačke pučanske družine iz kraja 17. stoljeća. »Nastavni vjesnik«. Knj. 39, sv. 5-8. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1932a), Četiri dubrovačke komedije iz kraja 17. stoljeća. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 11. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1932b), Građa za povijest hrvatske crkvene drame. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 11. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1932c), Hrvatska crkvena prikazanja. »Narodna starina«. Knj. 11. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1932d), Iz daleke prošlosti hrvatskih gimnazija. »Nastavni vjesnik«. Knj. 40, sv. 1-4, g. 1931./1932. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1932e), Komedija od Raskota. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 11. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1932f), O drami i teatru kaptolskoga Zagreba. »Hrvatsko kolo«. Knj. 13. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1932g), Sitni prilozi za povijest hrvatske književnosti. 1. Građa za bibliografiju Petra Kanavelovića (1637–1719). Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 11. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1933-1934), Izvještaji. Naučna istraživanja starije hrvatske književnosti g. 1933 i 1934. Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1933/34. Sv. 47. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1934), Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu. Starine. Knj. 37. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1935), Prvi poznati diletanti isusovačkog školskog teatra u Varaždinu i u Zagrebu. »Vrela i prinosi«. Br. 5. Sarajevo (1)
Fancev, Franjo (1937), Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkoga kolegija u Zagrebu. Starine. Knj. 38. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1938a), O. Bartula Kašića: Sv. Venefrida, duhovna tragedija. »Vrela i prinosi«. Br. 8. Sarajevo (1)
Fancev, Franjo (1938b), Sitni prilozi. Prigodna poezija dubrovačkih družina iz kraja 17. stoljeća. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 13. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1940), Dva igrokaza hrvatske kajkavske dramatike iz početka 19. vijeka. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 15. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Fancev, Franjo (1956), Pokrinokat. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 27. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Ferluga Petronio, Fedora (2008), Grčki,latinski, talijanski i hrvatski izvori u dramskim djelima Junija Palmotića. Maveda d.o.o. – Hrvatsko filološko društvo Rijeka. Rijeka (1)
Fest, Aladár (1901), Adalékok Fiume iskolaügyének történetéhez – Contributi per la storia della pubblica istruzione in Fiume. Programma del Regio Ungherese ginnasio superiore dello stato in Fiume. G. XXXI. Rijeka (1)
Filić, Krešimir (1937), Povijest varaždinske gimnazije. Spomenica varaždinske gimnazije 1636 – 1936. Varaždin (1)
Filić, Krešimir (1955), Varaždinsko kazalište od prvih početaka do godine 1941. Narodno kazalište August Cesarec u Varaždinu 1873. – 1955. Narodno kazalište August Cesarec. Varaždin (1)
Firinger, Kamilo (1956), Osječka gimnazija (1729–1929). »Život i škola«. G. V, br. 7-8. Osijek (1)
Firinger, Kamilo (1957), Prvih 85 godina osječkoga kazališta. Spomen-knjiga o pedesetoj godišnjici Narodnog kazališta u Osijeku (1907–1957). Narodno kazalište u Osijeku. Osijek (1)
Firinger, Kamilo (1966), Sto godina kazališne zgrade u Osijeku (1866–1966). »Kazalište«. Br. 6-7. Osijek (1)
Firinger, Kamilo (1978), Kazališni život u Osijeku u XVIII stoljeću. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Fisković, Cvito (1946), Stara splitska kazališta. Narodno kazalište u Splitu. Split (1)
Fisković, Cvito (1954), O postanku kazališta u Splitu. »Mogućnosti«. G. I, br. 2. Split (1)
Fisković, Cvito (1967), Pozornice Držićevih igara.»Dubrovnik«. G. X., br. 3. Dubrovnik (1)
Fisković, Cvito (1971), Baština starih hrvatskih pisaca. Knj. 2. Matica hrvatska. Split (1)
Fisković, Cvito (1973), Urbanističko usavršavanje Korčule Kanavelićeva vremena. Zbornik radova o Petru Kanaveliću. Zbornik otoka Korčule. Sv. 3. Korčula (1)
Fisković, Cvito (1975a), Kazališne i glazbene priredbe u Korčuli u XIX stoljeću. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split (1)
Fisković, Cvito (1975b), Pokladne svečanosti i kazališne igre XVI stoljeća u Korčuli. »Mogućnosti«. G. XXII, br. 5. Split (1)
Fisković, Cvito (1977), Korčulanski običaji, svečanosti i zabave XVII stoljeća. »Mogućnosti«. G. XXIV, br. 2-3. Split (1)
Fisković, Cvito (1978), Glazba, kazališne i ostale zabavne priredbe u Hvaru u XVIII stoljeću. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Fisković, Cvito (1979), Splitsko kazalište do sredine 19. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Knj. 6. Čakavski sabor. Split (1)
Flod, Ivan (1967), Iz povijesti osječkog kazališta. Prve kazališne priredbe u Osijeku od 1735. do 1799. »Narodno kazalište u Osijeku«. Br. 4. Osijek (1)
Foretić, Dalibor (2002), Posrano vrime došlo! Iluzija nije opsjena. Novi list – Adamić. Rijeka (1)
Foretić, Dinko (1956), Vis u međunarodnom zbivanju na početku XIX. stoljeća. »Mogućnosti«. G. III, br. 7. Split (1)
Foretić, Miljenko (1967), Marin Držić i kazališna publika renesansnog Dubrovnika. »Dubrovnik«. G. X, br. 3. Dubrovnik (1)
Foretić, Miljenko (1969), Marin Držić i kazališni život renesansnog Dubrovnika. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Foretić, Miljenko (1973), Bibliograija radova Petra Kanavelića i Radovi (rukopisi djela)Petra Kanavelića. Zbornik radova o Petru Kanaveliću. Zbornik otoka Korčule. Sv. 3. Korčula (1)
Foretić, Miljenko (1994a), Božićna prikazanja u Dubrovniku. »Dubrave hrid«. G. I, br. 3. Dubrovnik (1)
Foretić, Miljenko (1994b), Prikazanja o muci Kristovoj i uskrsnuću Isukrstovu u Dubrovniku. »Dubrave hrid«. G. II, br. 5. Dubrovnik (1)
Foretić, Miljenko (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
Foretić, Miljenko (2003), Žanrovska raznolikost dramskog i kazališnog djela Petra Kanavelića. Krležini dani u Osijeku 2002. Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu. Pr. Branko Hećimović. Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU u Zagrebu – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet u Osijeku. Zagreb – Osijek (1)
Foretić, Miljenko (2008), Kazalište u Dubrovniku.Hrvatski centar ITI. Zagreb (1)
Foretić, Vinko (1955), Prilozi korčulanskoj moreški. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 25. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Foretić, Vinko (1964), Prilozi o moreški u dalmatinskim gradovima. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. 42. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Foretić, Vinko (1973), Korčula u doba Petra Kanavelića. Zbornik radova o Petru Kanaveliću. Zbornik otoka Korčule. Sv. 3. Korčula (1)
Forko, Josip (1888), Crtice iz »slavonske« književnosti. IV. dio. Program Kralj. velike realke u Osijeku 1887/8. Osijek (1)
Fotez, Marko (1939), Kajkavska dramatika. »Jutarnji list«. G. XXVIII, br. 9771, 8. travnja. Zagreb (1)
Fotez, Marko (1943), Tri faze u razvoju zagrebačkog kazališta. Kazalištni feljtoni. Tisak Hrvatskog tiskarskog zavoda d. d. Zagreb (1)
Fotez, Marko (1944), Kazalištna umjetnost u Dalmaciji. Theatralia. Članci i putopisi. Tisak Hrvatskog tiskarskog zavoda d. d. Zagreb (1)
Fotez, Marko (1967), Predgovor hrvatskim komedijama XVII. i XVIII. stoljeća. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 20. Zora – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Fotez, Marko (1975), Pet stoljeća hrvatskog kazališta. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split (1)
Fotez, Marko (1982), Eseji i feljtoni. Logos. Zagreb (1)
Frangeš, Ivo (1987), Povijest hrvatske književnosti. Nakladni zavod Matice hrvatske – Cankarjeva založba. Zagreb – Ljubljana (1)
Franičević, Marin (1968), Predgovor djelima Hanibala Lucića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 7. Zora – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Franičević, Marin (1974), Razdoblje renesansne književnosti. Povijest hrvatske književnosti. Knj. 3. Liber – Mladost. Zagreb (1)
Franičević, Marin (1975), Pet stoljeća hrvatske drame. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split (1)
Franičević, Marin (1976), Pučka varijanta Martina Benetovića. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split (1)
Franičević, Marin (1983), Povijest hrvatske renesansne književnosti. Školska knjiga. Zagreb (1)
Franić Tomić, Viktorija (2011), Tko je bio Marin Držić. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Frkin, Vatroslav (1985), Prilog proučavanju začetaka dramskog rada u Slavoniji. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split Hrčak (1)
Georgijević, Krešimir (1969), Hrvatska književnost od 16. do 18. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj i Bosni. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Gleđević, Antun (1886), Zorislava. Stari pisci hrvatski. Djela Antuna Gleđevića. Knj. 15. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Gojković, Gordana (1997), Iz povijesti glazbenog teatra u Osijeku (1825.–1907.). Krležini dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek – Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU, Zagreb. Osijek – Zagreb (1)
Gozzi, Carlo (1910), Memorie inutili. Dio 1. Bari (1)
Gradić, Stjepan (1970), O životu, nadarenosti i književnim težnjama Junija Palmotića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 3. Sv. 2. Zora – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Gudel, Vladimir (1895), Iz prošlosti hrvatskoga kazališta. »Vienac«. G. XXVII, br. 46-52. Zagreb (1)
Gudel, Vladimir (1900), Stare kajkavske drame. »Vienac«. G. XXXII, br. 46-51. Zagreb (1)
Gudel, Vladimir (1907), Goldoni i naša književnost. »Savremenik«. G. II, br. 4-5. Zagreb (1)
Gundulić, Ivan (1877), Pjesni pokorne kralja Davida. Djela Iva Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski. Knj. 9. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Gundulić, Ivan (1938), Arijadna. Djela Giva Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski. Knj. 9. Treće izdanje. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Hamm, Josip (1962), Gundulićeva Sunčanica. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 28. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Hećimović, Branko (1971), Dvije komedije Tita Brezovačkog. Dva komediografa. Školska knjiga. Zagreb (1)
Hećimović, Branko (1973a), Predgovor. Pometova družba. Komediograija od Nalješkovića i Držića do danas. Antologija hrvatskog humora. Knj. 3. Društvo hrvatskih humorista. Zagreb (1)
Hećimović, Branko (1973b), Predgovor djelima Tita Brezovačkog. Pet stoljeća hrvatske Književnosti. Knj. 22. Zora – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Hećimović, Branko (1983), O Krčeliću i o Šenoi, o zagrebačkoj i o varaždinskoj kazališnoj prošlosti. »Gesta«. G. V, br. 17-18-19. Varaždin (1)
Hećimović, Branko (1995a), Hrvatska kazališna topograija i hrvatsko kazalište u Subotici. Krležini dani u Osijeku 1993. Krleža i naše doba. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Pedagoški fakultet, Osijek, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Zagreb. Osijek – Zagreb (1)
Hećimović, Branko (1995b), Karlovačka kazališna stoljeća. Povijesno podsjećanje s više digresije. Karlovačka kazališna stoljeća. Matica hrvatska, ogranak Karlovac – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. Karlovac – Zagreb (1)
Hećimović, Branko (2004), U zagrljaju kazališta. Hrvatski centar ITI-UNESCO. Zagreb (1)
Horvat, Rudolf (1993), Povijest grada Varaždina. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni rad. Varaždin (1)
Hoško, Franjo Emanuel (1989), Pavlinske srednje i visoke škole. Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244–1786. Globus – Muzej za umjetnost i obrt. Zagreb (1)
Hudovsky, Zoran (1969), Razvoj muzičke kulture u Zagrebu od XI do konca XVII stoljeća. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 351. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Jagić, Vatroslav (1948), Plautova Aulularia u južnoslavenskoj preradbi iz polovine XVI. stoljeća. Izabrani kraći spisi. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Jembrih, Alojz (1983a), Juraj Franjo Dijanić – pisac prve kajkavske dječje drame. »Gesta«. G. V, br. 12-13-14. Varaždin (1)
Jembrih, Alojz (1983b), Prva školska drama o sisačkoj pobjedi. »Gesta«. G. V, br. 15-16. Varaždin (1)
Jembrih, Alojz (1985), Tematska srednjovjekovno-dramska prožimanja na sveučilištu u Grazu i Zagrebačkoj gimnaziji (1586–1770). Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split (1)
Jembrih, Alojz (1995), Isusovačka školska drama u zagrebačkoj i varaždinskoj gimnaziji te na sveučilištu u Grazu. »Kazalište«. Br. 4. Varaždin (1)
Jembrih, Alojz (2001), Kazimir Bedeković. Teološki, filozofski i dramski pisac 18. stoljeća. Grad Ludbreg – Filozofski fakultet Družbe Isusove. Beč – Ludbreg – Varaždin – Zagreb (1)
Ježić, Slavko (1944), Hrvatska književnost od početka do danas (1100–1941). Naklada A. Velzek. Zagreb (1)
Ježić, Slavko (1993), Hrvatska književnost od početka do danas (1100–1941). Drugo izdanje. Grafički zavod Hrvatske. Zagreb (1)
Jukić, Andrea (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
Kapetanić, Davor (1967), Simpozij i izložba u povodu 400-godišnjice smrti Marina Držića. »Forum«. G. VI., knj. 14, br. 9-10. Zagreb (1)
Kastropil, Stjepan (1965), Nacrt za književnu povijest otoka Korčule do sredine prošlog stoljeća. »Zadarska revija«. G. XIV, br. 2. Zadar (1)
Katalinić, Vjera (2001), Četiri Zrinska. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Kečkemet, Duško (1975), Život i djelo Julija Bajamontija. U: Julije Bajamonti, Zapisi o gradu Splitu. Nakladni zavod Marko Marulić. Zagreb (1)
Kisić, Paulina (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
Kniewald, Dragutin (1944), Iluminacija i notacija zagrebačkih liturgijskih rukopisa. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 279. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Kolendić, Anton (1976), Najstariji hvarski komediograf. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split (1)
Kolendić, Anton (1977), Dramaturgija i režija XVII vijeka. Dani hvarskog kazališta. Drama i kazalište XVII stoljeća. Knj. 4. Čakavski sabor. Split (1)
Kolendić, Petar (1906), Gleđevićevo Porođenje gospodinovo. »Nastavnik«. Knj. 17, sv. 3-4. Beograd (1)
Kolendić, Petar (1912), Predstava Triju kralja u Šibeniku g. 1615. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 7. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Kolendić, Petar (1918), Fragmenat jedne dubrovačke komedije iz XVI. vijeka.P. o. iz »Nastavnog vjesnika«. Knj. 26. Zagreb (1)
Kolendić, Petar (1926a), Jedna Palmotićeva patriotska pesma. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 6, sv. 2. Beograd (1)
Kolendić, Petar (1926b), Kad je postala Držićeva Novela od Stanca. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 1, g. X, br. 1. Zagreb (1)
Kolendić, Petar (1929), Tomikovićev Josip poznan. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 9. Beograd (1)
Kolendić, Petar (1933), Velikanovićeva Sveta Suzana. »Južni pregled«. G. VIII, br. 11. Skoplje (1)
Kolendić, Petar (1934), Sestra Benedikta Gradić i jedna njena božićna scena. P. o. iz »Južnog pregleda«. G. IX. Skoplje (1)
Kolendić, Petar (1951), Četvrta stogodišnjica Dunda Maroja. »Književne novine«. G. IV, br. 6, 6. veljače. Beograd (1)
Kolendić, Petar (1952), Pozorišna lista jedne predstave Benetovićeve Hvarkinje. Zbornik radova Instituta za proučavanje književnosti Srpske akademije nauka. Knj. 17/2. Naučna knjiga. Beograd (1)
Kolendić, Petar (1964a), Jedna nepoznata scena Marina Držića. Iz staroga Dubrovnika. Pr. Miroslav Pantić. Srpska književna zadruga. Beograd (1)
Kolendić, Petar (1964b), Premijera Držićeva Dunda Maroja. Marin Držić. Ur. Miroslav Pantić. Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije. Beograd (1)
Kolumbić, Nikica (1975), Neka pitanja postanka i razvoja hrvatske srednjovjekovne drame. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split (1)
Kolumbić, Nikica (1977), Gundulićeve rane drame i formiranje njegove pjesničke ličnosti. Dani hvarskog kazališta. XVII stoljeće. Knj. 4. Čakavski sabor. Split (1)
Kolumbić, Nikica (1978), Didaktičnost kao dramaturška komponenta hrvatske prosvjetiteljske drame. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Kolumbić, Nikica (1980), Hrvatska književnost od humanizma do manirizma. Nakladni zavod Matice hrvatske. Zagreb (1)
Kolumbić, Nikica (1985), Hrvatska srednjovjekovna drama u vremenu i prostoru. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split (1)
Kombol, Mihovil (1945), Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Kombol, Mihovil (1949), Hrvatska drama do 1830. »Hrvatsko kolo«. G. II, br. 2-3. Zagreb (1)
Kombol, Mihovil (1961), Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda. Drugo izdanje. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Kombol, Mihovil (1971), Eseji, studije, kritike. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 86. Zora – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Korade, Mijo (1992), Vjerski, odgojni i književni rad Družbe Isusove. Isusovačka baština u Hrvata. Muzejsko-galerijski centar. Zagreb (1)
Korade, Mijo (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
Korade, Mijo – Aleksić, Mira – Matoš, Jerko (1993), Isusovci i hrvatska kultura. Hrvatski povijesni institut. Zagreb – Beč (1)
Körbler, Đuro (1912), Latinske pjesme Junija Palmotića. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 7. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Körbler, Đuro (1919), Givo Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski. Djela Giva Frana Gundulića. Knj. 9. Drugo izdanje. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Körbler, Đuro (1938), Givo Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski. Djela Giva Frana Gundulića. Knj. 9. Treće izdanje. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Košuta, Leo (1961), Siena nella vita e nell’opera di Marino Darsa. Ricerche slavistiche. Vol. 9. Roma (1)
Košuta, Leo (1964), Il mondo vero e il mondo a rovescio in Dundo Maroje. »Richerche slavistiche«. Vol. 12. Roma (1)
Košuta, Leo (1968), Pravi i obrnuti svijet u Držićevu Dundu Maroju. »Mogućnosti«. G. XV, br. 11. Split (1)
Košuta, Leo (1982), Siena u životu i djelu Marina Držića. »Prolog«. G. XIV, br. 51-52. Zagreb (1)
Krasić, Stjepan (1987), Stjepan Gradić (1613–1683). Život i djelo. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Kravar, Zoran (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
Krčelić, Baltazar Adam (1952), Annuae ili Historija 1748 –1767. Preveo i predgovor napisao V. Gortan. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Kukuljević Sakcinski, Ivan (1858), Pjesnici hrvatski XVI. vieka. Tiskom Nar. tiskarne dra. Ljudevita Gaja. Zagreb (1)
Kukuljević Sakcinski, Ivan (1869), Marko Marulić i njegovo doba. Pjesme Marka Marulića. Stari pisci hrvatski. Knj. 1. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Kulišić, Frano (1908), Ženska uloga u starom dubrovačkom teatru. »Dubrovnik«. G. XVII, br. 35, 27. kolovoza. Dubrovnik (1)
Laszowski, Emilij, ur. (1931), Povijesni spomenici slob. kralj. grada Zagreba. Knj. 13. Zagreb (1)
Laszowski, Emilij, ur. (1939a), Povijesni spomenici slob. kralj. grada Zagreba. Knj. 16. Zagreb (1)
Laszowski, Emilij (1925), Crtice iz kazališne prošlosti grada Zagreba (1784.–1816.). »Narodna starina«. Knj. 4. Sv. 10. Zagreb (1)
Laszowski, Emilij (1939b), Prinosi za povijest sjemeništa (konvikta) sv. Josip u Zagrebu (1653.–1752.). »Vrela i prinosi«. Br. 9. Sarajevo (1)
Lešić, Josip (1972), Uvod u istoriju pozorišta Bosne i Hercegovine. »Pozorište«. G. XIV, br. 1. Tuzla (1)
Lešić, Josip (1976), Kazališne veze između Dubrovnika i Bosne u XV stoljeću. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split (1)
Livadić, Branimir (1943), Kazališna umjetnost. Naša domovina. Zbornik. Hrvatska kultura – politička poviest Hrvata. Gl. ur. Filip Lukas. Knj. 1, sv. 2. Glavni ustaški stan. Zagreb (1)
Livaković, Ivo (1984), Od početaka do suvremene kazališne zagrade. Kazališni život Šibenika. Muzej grada Šibenika. Šibenik (1)
Lozica, Ivan (1990), Izvan teatra. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa. Zagreb (1)
Lozica, Ivan (1996), O hrvatskome folklornom kazalištu. Folklorno kazalište. Zapisi i tekstovi. Stoljeća hrvatske književnosti. Pr. Ivan Lozica. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Lozica, Ivan (2004), Marulićev spjev Poklad i Korizma. Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Lozovina, Vinko (1936), Dalmacija u hrvatskoj književnosti. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Ljubić, Lucija (2004), O izvorima izvođenja predstava u sjevernom dijelu Hrvatske do 1840. Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Marijanović, Stanislav (1978), O proučavanju drame i kazališnog života u Slavoniji 18. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Marijanović, Stanislav (1992), Njemački teatar u Osijeku. Krležini dani u Osijeku 1987–1990–1991. Krležino kazalište danas. Zadaci i dostignuća suvremene hrvatske teatrologije. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek - Zavod za književnost i teatrologiju HAZU, Zagreb. Osijek – Zagreb (1)
Marijanović, Stanislav (2000), Igrokazi Stjepana Marjanovića Brođanina. Krležini dani u Osijeku 1999. Hrvatska dramska književnost i kazalište i hrvatska književnost. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Marković, Franjo (1888), O Dubravci, drami Ivana Gundulića. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 89. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Maroević, Tonko (1977), Teatar Marina Gazarovića. Dani hvarskog kazališta. XVII stoljeće. Knj. 4. Čakavski sabor. Split (1)
Maštrović, Tihomil (1985a), Hrvatsko kazalište u Zadru. Prilozi za kazališnu povijest Zadra. Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa. Zagreb (1)
Maštrović, Tihomil (1985b), Pogledi na kazališni život Zadra XVII., XVIII. i XIX. stoljeća. »Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«. G. XI, br. 31. Zagreb (1)
Maštrović, Vjekoslav,(1953), Prilog povijesti kazališne umjetnosti u Zadru. »Zadarska revija«. G. II, br. 4. Zadar (1)
Matić, Tomo (1906), Molièreove komedije u Dubrovniku. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 166. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Matić, Tomo (1925), Hrvatski književnici mletačke Dalmacije i život njihova doba. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 231. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Matić, Tomo (1927), Hrvatski književnici mletačke Dalmacije i život njihova doba. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 233. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Matić, Tomo (1928), Ratio educationis od g. 1777. i linguae patriae u osječkoj gimnaziji. »Nastavni vjesnik«. Knj. 36. Zagreb (1)
Matić, Tomo (1929), Matija Petar Katančić, profesor u osječkoj gimnaziji. »Nastavni vjesnik«. Knj. 37, sv. 1. Zagreb (1)
Matić, Tomo (1935a), Isusovačke škole u Požegi (1698–1773). »Vrela i prinosi«. Br. 5. Sarajevo (1)
Matić, Tomo (1935b), Stogodišnjica požeške kolegije. »Život«. Br. 9-10. Zagreb (1)
Matić, Tomo (1936), Muzika i pjevanje u isusovačkom kolegiju i gimnaziji u Požegi. »Sv. Cecilija«. G. XXX, sv. 3. Zagreb (1)
Matić, Tomo (1937), Osječka humanistička gimnazija od osnutka do godine 1848. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 257. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Matić, Tomo (1938), Kazalište u starom Osijeku. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 13. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Matić, Tomo (1940), Knjižnice zagrebačkoga, varaždinskoga, i požeškoga kolegija i osječke misije. »Vrela i prinosi«. Br. 11. Sarajevo (1)
Matić, Tomo (1945), Prosvjetni i književni rad u Slavoniji prije preporoda. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Matić, Tomo (1956), Jedna hrvatska školska drama iz Slavonije iz osamnaestoga vijeka. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 27. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Mažuranić, Vladimir (1891), Dimitrija Demeter. U: Dimitrija Demeter, Teuta. Grobničko polje. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Medini, Milorad (1902), Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku. Knj. 1. Nakladni zavod Matice hrvatske. Zagreb (1)
Mihanović Salopek, Hrvojka (1997), Šaljiva božićna postbarokna pastorala kao odraz božićnih igara. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči preporoda. Knj. 23. Književni krug. Split (1)
Mihanović Salopek, Hrvojka – Lupis, Vinicije B. (2009), Doprinos Petra Kanavelića hrvatskoj pasionskoj baštini. Ogranak Matice hrvatske Split. Split (1)
Mihanović Salopek, Hrvojka – Lupis, Vinicije B. (2010), Željezni duh: prinos Jakete Palmotića Dionorića hrvatskoj književnoj baštini. Ur. Vinicije B. Lupis. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Dubrovnik. Zagreb – Dubrovnik (1)
Mihojević, Josip (1996), Izazov stvarnosti i božićne pastorale 18. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 22. Književni krug. Split (1)
Milčetić, Ivan (1912), Dr. Julije Bajamonti i njegova djela. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 192. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Morović, Hrvoje (1962), Prinos k tekstu Benetovićeve Hvarkinje. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 28. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Morović, Hrvoje (1973a), Hvarsko prikazanje o Suzani. »Mogućnosti«. G. XX, br. 7. Split (1)
Morović, Hrvoje (1973b), Splitski tekst Gospina plača. »Čakavska rič«. G. III, br. 2. Split (1)
Morović, Hrvoje (1980), Trogirska liturgijska igra. »Mogućnosti«. G. XXVII, br. 10-11. Split (1)
Morović, Hrvoje (1988), Izbor iz djela. Književni krug. Split (1)
Moskatelo, Kuzma (1993), Cresko prikazanje. U: Franić Vodarić, Muka. Katedra čakavskog sabora Cres – Lošinj. Mali Lošinj (1)
Mrdeža Antonina, Divna (2005), Scenski kontekst Komedija Nikole Nalješkovića. Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur. Davor Dukić. Disput. Zagreb (1)
Mucić, Dragan (1971), Dr Tomo Matić – o izvorima i počecima hrvatske duhovne drame u Slavoniji u XVIII stoljeću. Zbornik Pedagoške akademije u Osijeku. Pedagoška akademija. Osijek (1)
Mucić, Dragan (1984), Kazališni prostori u Osijeku od 1735. do 1975. Četvrti znanstveni sabor Slavonije i Baranje. Zbornik radova. Sv. 1. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za znanstveni rad Osijek. Osijek (1)
Mucić, Dragan (1990), Počeci kazališnog djelovanja u Osijeku – deinitivno riješeno pitanje ili predmet novih oporbi. »Revija«. G. XXX, br. 6. Osijek (1)
Muhoberac, Mira (1997), Frančezarija Džono aliti Gos. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči preporoda. Knj. 23. Književni krug. Split (1)
Muhoberac, Mira (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
Muhoberac, Mira (2001), Pastoralni kompleks u starijoj hrvatskoj književnosti. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Muhoberac, Mira (2005), Nalješkovićeve pastorale danas. Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur. Davor Dukić. Disput. Zagreb (1)
Muhoberac, Mira (2007), Dramski i kazališni prostori Držićevih drama. Krležini dani u Osijeku 2006. Vrijeme i prostor u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Muhoberac, Mira (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
Muljačić, Žarko (1952), Hrvatska izvedba jedne francuske komedije 1793. g. u Dubrovniku. »Republika«. G. VIII, br. 10-11. Zagreb (1)
Muljačić, Žarko (1956), Još o starom dubrovačkom teatru. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 22, sv. 1-2. Beograd (1)
Nikolanci, Mladen (1975), K pitanju Hvarskog teatra. Hvarski zbornik 3. Samoupravna interesna zajednica za kulturu općine Hvar. [Hvar] (1)
Nikolanci, Mladen (1980), Na poleđini margine o Hvarskom teatru. »Mogućnosti«. G. XXVII, br. 12. Split (1)
Novak, Đino (1978), Hvarsko kazalište u XIX stoljeću (Ispisi R. Bučića o kazališnom životu u Hvaru u 19. st.). Prilozi povijesti otoka Hvara. Sv. 5. Centar za zaštitu kulturne baštine. Hvar (1)
Novak, Grga (1924), Hvar. Beograd (1)
Novak, Grga (1936), Tri stotine dvadeset i četiri godine postoji pozorište u Hvaru. »Politika«. G. XXXIII, br. 10019. 11., 12., 13. i 14. travnja. Beograd (1)
Novak, Grga (1938), Četiri splitska teatra. »Politika«. G. XXXV, br. 10744. 23., 24., 25. i 26. travnja. Beograd (1)
Novak, Grga (1950), Naše najstarije kazalište. »Scena«. Br. 1. Zagreb (1)
Novak, Grga (1961), Petar Semitecolo, posrednik u izmirivanju plemića i pučana i graditelj arsenala, belvedera i teatra u Hvaru (1611–1613). Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 4. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Novak, Grga (1972), Hvar kroz stoljeća. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1975a), Nikole Nalješkovića Komedija III. »Forum«. G. XIV, knj. 30, br. 7-8. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1975b), Pravilnik hvarskog kazališnog društva iz 1803. »Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«. G. I, br. 2. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1976), Jedan djelomično objelodanjen članak iz rukopisa ostavštine Branka Vodnika (Vučistrah). »Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«. G. II, br. 1-2. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1977a), Fragmenti o Vučistrahu. Dani hvarskog kazališta. XVII stoljeće. Knj. 4. Čakavski sabor. Split (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1977b), Teatar u Dubrovniku prije Marina Držića. Čakavski sabor. Split (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1978), Pietro Metastasio u hrvatskoj dramskoj književnosti 18. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1979), Vučistrah i dubrovačka tragikomedija. Književni krug. Split (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1980), O arhivskim i drugim izvorima za povijest hvarske kazališne zgrade od 1612. do 1900. godine. »Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti«. G. VI, br. 14-15-16. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1981), Zašto se Euridika osvrnula. Znanje. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1982), Otkriće Vetranovićeve Istorije od Dijaneu Milanu i Perastu. »Forum«. G. XXI, knj. 43, br. 1-3. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1983), O Vučistrahu Petra Kanavelića (Tri stoljeća nakon premijere). »Forum«. G. XXII, knj. 46, br. 7-9. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1984), Planeta Držić. Centar za kulturnu djelatnost. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1996), Povijest hrvatske književnosti. Od početaka do Krbavske bitke. Knj. 1. Izdanja Antibarbarus. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1997), Povijest hrvatske književnosti. Od humanističkih početaka do Kašićeve ilirske gramatike 1604. Knj. 2. Izdanja Antibarbarus. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (1999), Povijest hrvatske književnosti. Od Gundulićeva poroda od tmine do Kačićeva Razgovora ugodnog naroda slovinskog iz 1756. Knj. 3. Izdanja Antibarbarus. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (2004), Petar Kanavelić. U: Petar Kanavelić, Vučistrah. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (2006), Hrvatske renesansne tragedije. Tragedije XVI. stoljeća. Stoljeća hrvatske književnosti. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb (1)
Novak, Slobodan Prosperov – Lisac, Josip (1984), Hrvatska drama do narodnog preporoda. Knj. 1 i 2. Logos. Split (1)
Ogrizović, Milan (1910), Prije godine 1860. Najstarije zagrebačke predstave. Pedeset g. hrvatskoga kazališta (1860–1910). Uprava Kr. hrv. zem. kazališta u Zagrebu. Zagreb (1)
Omašić, Vjeko (1966), Obnova trogirskog kazališta koncem XVIII stoljeća. »Mogućnosti«. G. XIII, br. 7. Split (1)
Omašić, Vjeko (1975), Obnova trogirskog kazališta koncem XVIII stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split (1)
Ostojić, Ivan (1964), Benediktinci u Hrvatskoj i ostalim našim krajevima. Benediktinci u Dalmaciji. Sv. 2. Benediktinski priorat. Split (1)
Pantić, Miroslav (1951), Arhivske vesti o dubrovačkom pozorištu druge polovice XVII veka. Glasnik Srpske akademije nauka. Knj. 3, sv. 2. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1952), Arhivske vesti o dubrovačkom pozorištu druge polovice XVII veka. Zbornik radova Instituta za proučavanje književnosti Srpske akademije nauka. Knj. 17/2. Naučna knjiga. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1953), Sin vjerenik jedne matere, dubrovačka komedija iz XVII veka. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku. G. II. Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dubrovnik (1)
Pantić, Miroslav (1955), Beritić Nada. Iz povijesti kazališne i muzičke umjetnosti u Dubrovniku (prikaz). Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 21, sv. 1-2. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1956), Nekoliko beležaka uz staru dubrovačku komediju Jerko Škripalo. Anali Historijskog instituta u Dubrovniku. G. IV-V. Historijski institut Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dubrovnik (1)
Pantić, Miroslav (1956 [1955]), Nalješkovićeva komedija Arecitana u Mara Klaričića na piru. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik.Knj. 3. Književno odeljenje Matice srpske. Novi Sad (1)
Pantić, Miroslav (1958), Arhivske vesti o dubrovačkom pozorištu u doba Gundulića i Palmotića. Pitanja književnosti i jezika. Knj. 4, sv. 1. Sarajevo (1)
Pantić, Miroslav (1960a), Dubrovački pesnik Antun Gleđević. Glas Srpske akademije nauka, Odelenje literature i jezika. CCXL. Nova serija. Knj. 5. Naučno delo. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1960b), Dubrovačka književnost. Izdavačko preduzeće Rad. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1961a), Dubrovačko pozorište Držićevog doba. Književnost i jezik. G. VIII, br. 2. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1961b), Manji prilozi za istoriju naše starije književnosti i kulture (III), 3. Pozorišna predstava družine Veseli 1681 godine. Zbornik istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje literature i jezika. Knj. 2. Naučno delo. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1962a), Prilozi za istoriju renesansnog pozorišta u Dubrovniku, 1. Predstava nepoznate dubrovačke komedije iz 1536. godine. Zbornik istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje literature i jezika. Knj. 3. Naučno delo Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1962b), Prilozi za istoriju renesansnog pozorišta u Dubrovniku, 2. Premijera Vetranovićevog prikazanja Od poroda Jezusova. Zbornik istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje literature i jezika. Knj. 3. Naučno delo. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1962c), Prilozi za istoriju renesansnog pozorišta u Dubrovniku, 3. Jedna glosa o Držićevom Plakiru. Zbornik istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje literature i jezika. Knj. 3. Naučno delo. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1962d), Prilozi za istoriju renesansnog pozorišta u Dubrovniku, 4. Držićeva Hekuba i dubrovački platoničari. Zbornik istorije književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Odeljenje literature i jezika. Knj. 3. Naučno delo. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1970), Petar Kanavelović i Dubrovnik (I) i (II). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj. 18, sv. 2-3. Matica srpska. Novi Sad (1)
Pantić, Miroslav (1971a), Lukrecija ili Trojo – dubrovačka komedija iz 17. veka. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj. 19, sv. 2. Matica srpska. Novi Sad (1)
Pantić, Miroslav (1971b), Manji prilozi za istoriju naše starije književnosti i kulture (II), 1. Predstava dubrovačke komedije iz 1582. godine. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj.19, sv. 3. Matica srpska. Novi Sad (1)
Pantić, Miroslav (1971c), Manji prilozi za istoriju naše starije književnosti i kulture, 2. Još o predstavi Plautove komedije iz 1525. godine. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Knj. 19, sv. 1. Matica srpska. Novi Sad (1)
Pantić, Miroslav (1978), Dubrovačko pozorište sedamnaestoga veka. Iz književne prošlosti. Kolo LXXI. Knj. 476. Srpska književna zadruga. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1980), Dva priloga za istoriju naše starije književnosti i kulture. 1. Barokna predstava Stefonijevog Krispa Cezara u Dubrovniku. P. o. iz Studija i građe za istoriju književnosti. Sv. 1. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1982–1983), Fragmenti o Marinu Držiću (II). »Balcanica«. G. XIII-XIV. (1)
Pantić, Miroslav (1984), Susreti s prošlošću. Prosveta. Beograd (1)
Pantić, Miroslav (1990), Književnost na tlu Crne Gore i Boke Kotorske od XVI do XVIII veka. Kolo LXXXIII. Knj. 548. Srpska književna zadruga. Beograd (1)
Pavešković, Antun (2001), Dramski žanrovi i žanrovski problemi drama Mavra Vetranovića. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Pavić, Armin (1871), Historija dubrovačke drame. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Pavić, Armin (1877), Predgovor i bilješke djelima Iva Frana Gundulića. Djela Iva Frana Gundulića. Stari pisci hrvatski. Knj. 9. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Pavić, Armin (1882), Predgovor i bilješke djelima Gjona Gjora Palmotića. Djela Gjona Gjora Palmotića. Stari pisci hrvatski. Knj. 12. Dio prvi. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Pavić, Armin (1883), Predgovor i bilješke djelima Gjona Gjora Palmotića. Djela Gjona Gjora Palmotića. Stari pisci hrvatski. Knj. 13. Dio drugi. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Pavić, Armin (1884), Predgovor i bilješke djelima Gjona Gjora Palmotića. Djela Gjona Gjora Palmotića. Stari pisci hrvatski. Knj. 14. Dio treći. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Pavličić, Pavao (1995), Slavonska Judita i književna tradicija. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 21. Književni krug. Split (1)
Pavličić, Pavao (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
Pavličić, Pavao (2003), Barokni pakao. Rasprave iz hrvatske književnosti. Naklada Pavičić. Split (1)
Pavličić, Pavao (2005), Farsine farse farsa. Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur. Davor Dukić. Disput. Split (1)
Pavličić, Pavao (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
Pavlović, Dragoljub (1955), Iz književne i kulturne istorije Dubrovnika. Svjetlost. Split (1)
Pavlović, Dragoljub (1971), Starija jugoslovenska književnost. Pr. Miroslav Pantić. Univerzitet u Beogradu – Naučna knjiga. Beograd (1)
Pelc, Stjepan (1937), Školska drama osječkih isusovaca i franjevaca u XVIII vijeku. Tri literarno-historijska članka. P. o. iz Zbornika arheološkog kluba Mursa. Osijek (1)
Perillo, Francesco Saverio (1978), Hrvatska crkvena prikazanja. Čakavski sabor. Split (1)
Perillo, Francesco Saverio (1983), Književna tradicija i mjesna stvarnost u Hvarkinji Martina Benetovića. »Forum«. G. XXII, knj. 46, br. 10-12. Zagreb (1)
Perillo, Francesco Saverio (1985), Jedna latinska tragedija u talijanskoj i hrvatskoj književnosti. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split (1)
Petković, Antun (1970), Pedeset i pet tisuća učenika Požeške gimnazije. Almanah gimnazije u Slav. Požegi povodom 270-godišnjeg jubileja 1699–1969. Gimnazija u Slavonskoj Požegi. Slavonska Požega (1)
Petračić, Franjo (1875), Uvod i bilješke. Stari pisci hrvatski. Djela Marina Držića. Knj. 7. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Petranović, Martina (2004), Izvori predstavljanja u južnome dijelu Hrvatske do 1840. Krležini dani u Osijeku 2003. Hrvatska dramska književnost i kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Petrić, Nikša (1996), Dokument o Hvarskom kazalištu iz 1676. godine. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. 36. Konzervatorski odjel. Split (1)
Popović, Pavle (1910a), Advokat Patlen u dubrovačkoj književnosti. Glas Srpske kraljevske akademije. LXXXIV. Drugi razred. 50. Beograd (1)
Popović, Pavle (1910b), Dubrovačka komedija Jerko Škripalo. Godišnjica Nikole Čupića. Knj. 29. Beograd (1)
Popović, Petar (1934), Jedan dokument o dubrovačkom pozorištu iz 1809. godine. Prilozi za književnosti, jezik, istoriju i folklor. Knj. 14, sv. 1-2. Beograd (1)
Posedel, J. (1901), Povijest gimnazije u Dubrovniku. Program Ć. K. Velikoga državnoga gimnazija u Dubrovniku za školsku godinu 1900–1901. Ć. K. Velikoga državnoga gimnazija. Dubrovnik (1)
Potthoff, Wilfried (1973), Die Dramen des Junije Palmotić. Ein Beitrag zur Geschichte des Theaters in Dubrovnik im 17. Jahrhundert. Franz Steiner Verlag. Wiesbaden (1)
Potthoff, Wilfried (1975), Dubrovniker Dramatiker des 17. Jahrhunderts. Wilhelm Schmitz Verlag. Giessen (1)
Predragović, Josip (1939), Isusovci u Petrovaradinu (1693.–1773.). »Vrela i prinosi«. Br. 9. Sarajevo (1)
Prohaska, Dragutin (1917), Komedija staroga Zagreba. »Nastavni vjesnik«. Knj. 25, sv. 3. Zagreb (1)
Rabadan, Vojmil (1969), Marin Držić u kronologiji svoga vremena. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Rački, Andrija ([1928]), Iz prošlosti sušačke gimnazije (1627–1927). Primorski štamparski zavod. Sušak (1)
Rački, Franjo (1873), Nikola Stjepka Nalješković. Pjesme Nikole Dimitrovića i Nikole Nalješkovića. Stari pisci hrvatski. Knj. 5. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Rački, Franjo (1876), Mikša Pelegrinović. Pjesme Nikole Nalješkovića, Andrije Čubranovića, Miše Pelegrinovića, Saba Mišetića Bobaljevića i Jegjupka neznana pjesnika. Stari pisci hrvatski. Knj. 8. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Radatović, Vinko (1929), Petar Kanevelović kao pisac komedija. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 9. Beograd (1)
Rafolt, Leo (2005), Ludičko i političko u komedijama Nikole Nalješkovića. Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur. Davor Dukić. Disput. Zagreb (1)
Rafolt, Leo (2006), Ženski identitet u četirima dubrovačkim renesansnim tragedijama (ulomak iz veće cjeline). Dani hvarskog kazališta. Prostor i granice hrvatske književnosti i kazališta. Knj. 32. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug. Zagreb – Split (1)
Rafolt, Leo (2007), Melpomenine maske. Fenomenologija žanra tragedije u dubrovačkom ranonovovjekovlju. Disput. Zagreb (1)
Rafolt, Leo (2008), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
Rafolt, Leo (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb (1)
Rapacka, Joanna (1984), Złoty wiek sielanki chorwackiej. Studia z dziejów dubrownickiej literatury pastoralnej. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa (1)
Rapacka, Joanna (2000) vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
Ratković, Milan (1951), Tituš Brezovački. Djela Tita Brezovačkoga. Stari pisci hrvatski. Knj. 29. Zagreb (1)
Ratković, Milan (1962), Predgovor i bilješke djelima Marina Držića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 6. Zora – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Ratković, Milan (1969), Marin Držić, pisac komedija. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Ravlić, Jakša (1962), Predgovor i napomena djelima Ivana Gundulića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 12. Sv. 1. Matica hrvatska – Zora. Zagreb (1)
Ravlić, Jakša (1970), Rasprave iz starije hrvatske književnosti. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Rešetar, Milan (1922), Četiri dubrovačke drame u prozi iz kraja XVII vijeka. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda. Prvo odeljenje. Knj. 6. Beograd (1)
Rešetar, Milan (1923a), Iz kulturnoga života staroga Dubrovnika. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 1, g. VII, br. 9 i 10. Zagreb (1)
Rešetar, Milan (1923b), Stari dubrovački teatar. »Narodna starina«. Br. 2. Zagreb (1)
Rešetar, Milan (1930), Uvod u djela Marina Držića. Djela Marina Držića. Stari pisci hrvatski. Knj. 7. Drugo izdanje. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Rešetar, Milan (1964), Kako su se predstavljale Držićeve drame. Marin Držić. Ur. Miroslav Pantić. Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije. Beograd (1)
Rešetar, Milan (1983), Stari dubrovački teatar. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 121. Sv. 1. Nakladni zavod Matice hrvatske. Zagreb (1)
Roić, Juraj (1915), Starohrvatska crkvena prikazanja. »Nastavni vjesnik«. Knj. 23, sv. 1, 2, 3. Zagreb (1)
Sabalich, Giuseppe (1903), Una rappresentazione sacra a Traù. »Rivista Dalmatica«. G. III, br. 6, sv. 4 i 5. Zadar (1)
Sabalich, Giuseppe (2001), Cronistoria. »Kolo«. G. XI, br. 1. Zagreb (1)
Sablić Tomić, Helena – Rem, Goran (2003), Slavonski tekst hrvatske književnosti. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Scherzer, Ivan (1896), Josip, sin Jakoba. »Nastavni vjesnik«. Knj. 4. Zagreb (1)
Sekulić, Ante (2005), Pavlinska prosvjetiteljska i uljudbena prošlost tijekom hrvatske narodne povijesti. Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 488. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Senker, Boris (2009), Karnevalsko u Dundu Maroju. Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa (Pariz, 23-25. listopada 2008).Ur. Sava Anđelković i Paul-Louis Thomas. Disput. Zagreb (1)
Slade Šilović, Rade (1922), Staro kazalište u Trogiru. »Narodna starina«. Br. 3. Zagreb (1)
Slamnig, Ivan (1970), Predgovor djelima Marka Marulića. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 4. Matica hrvatska – Zora. Zagreb (1)
Sommervogel, Carlos (1890-1898), Bibliotheque de la Compagnie de Jésus I-VIII, Bruxelles-Paris (1)
Sršan, Stjepan (1993), Osječki ljetopisi 1686.–1945. Povijesni arhiv u Osijeku. Osijek (1)
Sršen, Matko (2000), Pometovim tragom. Pomet Marina Držića. Naklada Jesenski i Turk. Zagreb (1)
Staud, Géza (1988), A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai, III. : 1561-1773, Fontes ludorum scenicorum in scholis S. J. Hungariae, pars tertia, ([Bp.] : MTA Soksz.), a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadása (1)
Stipčević, Ennio (1994), Skladno pripjevanje: teatar, glazba i glazbeni teatar. Dani hvarskog kazališta. Hrvatsko barokno pjesništvo. Dubrovnik i dalmatinske komune. Knj. 20. Književni krug. Split (1)
Stipčević, Ennio (1995), O odnosu kazališta i glazbe u Hrvatskoj u 18. stoljeću. Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti. Knj. 21. Književni krug. Split (1)
Stipčević, Ennio (2002), Uz prvo poglavlje hrvatske libretistike. Krležini dani u Osijeku 2001. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, drugi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Stipčević, Ennio (2007), Otkrivena prva izdanja Držićevih djela u Milanu. »Forum«. G. XXXXVI, knj. 78, br. 10-12. Zagreb (1)
Stipčević, Ennio (2008), Uz pretisak prvog izdanja Piesni Marina Držića. U: Marin Držić, Piesni ljuvene 1551. Faksimilni pretisak. Školska knjiga. Zagreb (1)
Stojan, Slavica (2007), Slast tartare: Marin Držić u svakodnevici renesansnog Dubrovnika. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Zagreb – Dubrovnik (1)
Stojan, Slavica (2009), Autentični stanovnici Držićeva Njarnjas-grada. Dani hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do današnjih dana. U čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića. Knj. 35. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug. Zagreb – Split (1)
Stošić, Krsto (1934), Benediktinke u Šibeniku. P. o. iz časopisa »Croatia sacra«. Zagreb (1)
Stošić, Krsto (1994), Benediktinke u Šibeniku. Gradska knjižnica Juraj Šižgorić. Šibenik (1)
Strgačić, Ante (1954), Papa Aleksandar III. u Zadru. Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. Sv. 1. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Strohal, Rudolf (1911), Starohrvatska glagolska crkvena prikazanja. »Nastavni vjesnik«. Knj. 19. Zagreb (1)
Szabo, Gjuro (1937), Gdje se sve u Zagrebu igrao teatar. Kazališni almanah 1937. Zagreb (1)
Šafařik, Paul Joseph (1865), Geschichte der südslawischen Literatur aus dessen handschriftlichen Nachlasse. II. Illirisches und kroatisches Schriftthum. Josef Jireček – Verlag von Friedrich Tempsky. Prag (1)
Šenoa, August (1876), Božićna igra 12. vieka. »Vienac«. G. VIII, br. 1. Zagreb (1)
Šenoa, August (1879), Hrvatske dramatičke predstave u Zagrebu na početku ovoga vieka. »Vienac«. G. XI, br. 25-27. Zagreb (1)
Šicel, Miroslav (2000), vidi: Leksikon hrvatskih pisaca. Autor koncepcije Krešimir Nemec. Ur. Dunja Fališevac, Krešimir Nemec i Darko Novaković. Školska knjiga. Zagreb (1)
Šimčik, Antun (1933), Dvije kazališne cedulje školskih predstava zagrebačkih iz XVIII. stoljeća. »Vrela i prinosi«. Br. 2. Sarajevo (1)
Šimčik, Antun (1935), Predstava Genoveve u pavlinskoj gimnaziji senjskoj 1734. »Croatia sacra«. G. V, br. 9-10. Zagreb (1)
Škunca, Bernardin (1981), Štovanje Isusove muke na otoku Hvaru. Crkva u svijetu. Split (1)
Šojat, Olga (1962), Kajkavska drama i razvitak hrvatskog kazališta. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 326. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Šojat, Olga (1969), Starija hrvatska kajkavska drama. »Kaj«. G. II, br. 11. Zagreb (1)
Šojat, Olga (1977), Pregled hrvatske kajkavske književnosti od polovine 16. do polovine 19. stoljeća i jezično-grafijska borba uoči i za vrijeme ilirizma. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 15. Sv. 1. Zora – Matica hrvatska. Zagreb (1)
Šojat, Olga (1991), Nikola Neralić – novo ime hrvatskokajkavske dramske književnosti. »Kaj«. G. XXIV, br. 2-3 i 4. Zagreb (1)
Šrepel, Milivoj (1901), Nije vsaki cepeliš na vsaku nogu. Predgovor. Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 3. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Štefanić, Vjekoslav (1960), Riječki fragmenti. Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 3. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Štefanić, Vjekoslav (1969), Hrvatska književnost srednjeg vijeka. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Knj. 1. Matica hrvatska – Zora. Zagreb (1)
Šundalić, Zlata (2001), Pastoralni kompleks Gleđevićeva Porođenja Gospodinova. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Šundalić, Zlata (2007), Kategorija prostora u Držićevoj Hekubi. Krležini dani u Osijeku 2006. Vrijeme i prostor u hrvatskoj dramskoj književnosti i kazalištu. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Šundalić, Zlata (2008a), Smijeh hrvatskih smješnica. Krležini dani u Osijeku 2007. 100. Godina Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku / Povijest, teorija i praksa – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Filozofski fakultet Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Šundalić, Zlata (2008b), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
Šundalić, Zlata (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb (1)
Šundalić, Zlata – Pepić, Ivana (2011), O smješnicama i smješnice. Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osijek (1)
Šundrica, Zdravko (1974), O kazališnom i glazbenom životu starog Dubrovnika. Dubrovnik festival 1950–1974. Dubrovačke ljetne igre. Zagreb (1)
Šurmin, Đuro (1894), Pabirci po kajkavskoj literaturi. »Vienac«. G. XXVI, br. 43-52. Zagreb (1)
Šurmin, Đuro (1895), K razvoju hrvatskih prikazivanja. »Vienac«. G. XXVII, br. 50. Zagreb (1)
Šurmin, Đuro (1897), Prilog hrvatskim prikazivanjima. »Vienac«. G. XXIX, br. 33. Zagreb (1)
Šurmin, Đuro (1898), Povjest književnosti hrvatske i srpske. Tisak i naklada knjižare Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch). Zagreb (1)
Šurmin, Đuro (1903), Hrvatski preporod I. Tisak dioničke tiskare. Zagreb (1)
Šurmin, Đuro (1904), Hrvatski preporod II. Tisak dioničke tiskare. Zagreb (1)
Šurmin, Đuro (1936), Tito Brezovački i književnici kajkavci. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor. Knj. 16, br. 2. Beograd (1)
Švagelj, Dionizije (1975), Slavonske književne komunikacije. Glas Slavonije. Osijek (1)
Švagelj, Dionizije (1978), Putovi slavonskog školskog i građanskog kazališta XVIII. stoljeća. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Švelec, Franjo (1968), Komički teatar Marina Držića. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Švelec, Franjo (1969), Marin Držić i renesansno kazalište. Zbornik radova o Marinu Držiću. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Švelec, Franjo (1974a), Dubrovačka komedija XVII stoljeća. »Mogućnosti«. G. XXI, br. 10. Split (1)
Švelec, Franjo (1974b), Hrvatska književnost sedamnaestog stoljeća. Povijest hrvatske književnosti. Knj. 3. Liber – Mladost. Zagreb (1)
Švelec, Franjo (1975), Dubrovačka komedija XVII stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Uvod. Knj. 1. Čakavski sabor. Split (1)
Švelec, Franjo (1976), Hrvatska renesansna drama. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split (1)
Švelec, Franjo (1977), Nasljeđe u dubrovačkim komedijama XVII stoljeća. Dani hvarskog kazališta. Drama i kazalište XVII stoljeća. Knj. 4. Čakavski sabor. Split (1)
Švelec, Franjo (1978), Društveni odnosi u komedijama Tita Brezovačkoga. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)
Švelec, Franjo (1985), Vetranovićeva prikazanja i srednjovjekovna tradicija. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split (1)
Švelec, Franjo (1990), Iz naše književne prošlosti. Književni krug. Split (1)
Švelec, Franjo (1998), Iz starije književnosti hrvatske. Erasmus naklada. Zagreb (1)
Takács, József (1937), A jezsuita iskoladráma /1581-1773/. 2. köt. Budapest (1)
Tatarin, Milovan (1997a), Od svita odmetnici. Rasprave o nabožnim temama u Slavoniji u 18. stoljeću.Književni krug. Split (1)
Tatarin, Milovan (1997b), Slavonska crkvena prikazanja. Krležini dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija – hrvatska dramska književnost i kazalište. Pr. Branko Hećimović. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku – Pedagoški fakultet, Osijek – Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU. Osijek – Zagreb (1)
Tatarin, Milovan (2008a), Nekoliko rečenica s početka prvoga prologa Dunda Maroja. Dani hvarskog kazališta. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Knj. 34. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug. Zagreb – Split (1)
Tatarin, Milovan (2008b), vidi: Leksikon hrvatske književnosti. Djela. Ur. Dunja Detoni Dujmić et al. Školska knjiga. Zagreb (1)
Tatarin, Milovan (2009), vidi: Leksikon Marina Držića. Ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb (1)
Tatarin, Milovan (2010), Čitanje Grižule iz drugoga kuta. Marin Držić 1508–2008. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5.–7. studenoga 2008. u Zagrebu. Ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Hrvatska akademija znanosti iumjetnosti. Zagreb (1)
Tatarin, Milovan (2011), Čudan ti je animao čovjek. Rasprave o Marinu Držiću. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku. Zagreb – Dubrovnik (1)
Tomasović, Mirko (1985), Komedia od Juditi. Dani hvarskog kazališta. Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište. Knj. 2. Književni krug. Split (1)
Tomašić, Hinko (1981), Kazalište u Karlovcu (1646–1941). Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 389. Razred za suvremenu književnost Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Torbarina, Josip (1977), Palmotićev Pavlimir i Shakespeareova Oluja. Dani hvarskog kazališta. XVII stoljeće. Knj. 4. Čakavski sabor. Split (1)
Tuksar, Stanislav (2000), Skica za kronologiju glazbenog kazališta u hrvatskoj od 12. do 18. stoljeća. Krležini dani u Osijeku 1998. Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, druga knjiga. Pr. Nikola Batušić i Boris Senker. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Tuksar, Stanislav (2001), Popularno glazbeno kazalište od Ivana pl. Zajca do Alija Kabilja: 140 g. musicala u Hrvatskoj. Krležini dani u Osijeku 2000. Hrvatska dramska književnost i kazalište – inventura milenija, prvi dio. Pr. Branko Hećimović. Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta, Zagreb – Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Osijek – Pedagoški fakultet, Osijek. Zagreb – Osijek (1)
Ujes, Alojz (1969), Reč dve o tradiciji. XIX. susret vojvođanskih pozorišta. Subotica (1)
Valjevac, Matija (1893), Uvod u Crkvena prikazańa starohrvatska XVI i XVII vijeka. Stari pisci hrvatski. Knj. 20. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Vanino, Miroslav, ur. (1937), Ljetopis dubrovačkog kolegija. »Vrela i prinosi«. Br. 7. Sarajevo (1)
Vanino, Miroslav (1916), Povijest kazališta isusovačke gimnazije u Zagrebu. »Hrvatska prosvjeta«. G. III. Zagreb (1)
Vanino, Miroslav (1917), Đačko kazalište isusovačke gimnazije u Varaždinu. »Hrvatska prosvjeta«. G. IV. Zagreb (1)
Vanino, Miroslav (1932), Misijska izvješća XVII i XVIII vijeka.»Vrela i prinosi«. Br. 1. Sarajevo (1)
Vanino, Miroslav (1933), Prinosi povijesti varaždinske gimnazije XVII. i XVIII. vijeka. »Vrela i prinosi«. Br. 2. Sarajevo (1)
Vanino, Miroslav (1969), Isusovci i hrvatski narod I. Rad u XVI stoljeću. Zagrebački kolegij. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Zagreb (1)
Vanino, Miroslav (1987), Isusovci i hrvatski narod II. Kolegiji dubrovački, riječki, varaždinski i požeški. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Zagreb (1)
Varjačić, Marijan (1998), Varaždinsko kazalište. Od početaka do danas (1637. – 1998.). »Encyclopaedia moderna«. G. XVIII, br. 48. Zagreb (1)
Varjačić, Marijan (2005), Ivan Belostenec i školska drama. »Gazophylacium«. G. X, br. 1-2. Zagreb (1)
Varjačić, Marijan (2007), Varaždinsko kazalište. Od početaka do danas (1637.–2007.) Varaždinska kazališna stoljeća. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu. Varaždin (1)
Vinković, Hinko (1934), Hundert Jahre Theatergebäude in Zagreb. 1834 – 4. Oktober – 1934. P. o. iz »Morgenblatta«. Zagreb (1)
Vinković, Hinko (1938), Christine Schweigert und ihre Gastspiele in Zagreb. P. o. iz »Morgenblatta«. Zagreb (1)
Vinković, Hinko (1940), Hundert Jahre neueres kroatisches Drama. 1840 – 10. Juni – 1940. P. o. iz »Morgenblatta«. Zagreb (1)
Vodnik, Branko (1913), Povijest hrvatske književnosti. Knj. 1. Matica hrvatska. Zagreb (1)
Vodnik, Branko (1922a), Četiri dubrovačke drame. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 2, g. VI, br. 6. Zagreb (1)
Vodnik, Branko (1922b), Dr. Petar Karlić: Ljubovnici. Kritika teksta. »Jugoslavenska njiva«. Knj. 1, g. VI, br. 5. Zagreb (1)
Vodnik, Branko (1922c), Kazalište staroga Zagreba. »Jugoslavenska njiva«. G. VI, br. 3. Zagreb (1)
Vodnik, Branko (1925), Komediograf staroga Zagreba. Tituš Brezovački. »Hrvatska pozornica«. G. XXVI, br. 8. Zagreb (1)
Vodnik (Drechsler), Branko (1907), Slavonska književnost u XVIII. vijeku. Naklada knjižare M. Breyera. Zagreb (1)
Vončina, Josip (1976), O izvorima i jezičnim slojevima Lucićeve Robinje. Dani hvarskog kazališta. Renesansa. Knj. 3. Čakavski sabor. Split (1)
Vrbetić, Marija (1995), Karlovačke predstave zabilježene na kazališnim plakatima 1826–1916. Karlovačka kazališna stoljeća. Matica hrvatska, ogranak Karlovac – Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Karlovac – Zagreb (1)
Wollman, Frank (1924), Srbochorvatské drama. Přehled vývoje do války. Vydala Filosoická fakulta University Komenského z podpory Ministerstva školství a Národní osvěty. Bratislava (1)
Wollman, Frank (1930), Dramatika slovanského jihu. Sv. 2. Nákladem Slovanského ústavu v Komisi knihkupectví orbis. Prag (1)
Zaninović, Antonin (1930), Troškovi za prikazivanje Sv. Lovrinca u čast dominikanskih kapitularaca god 1714. u Starigradu na otoku Hvaru. »Hrvatska prosvjeta«. G. XVII, br. 10. Zagreb (1)
Zaninović, Antonin (1938), Zabrana sviranja i plesanja na blagdan Uzašašća Gospodinova kod dominikanske crkve sv. Križa na otoku Čiovu iz g. 1556. »Sv. Cecilija«. G. XXXII, sv. 1. Zagreb (1)
Zore, Luka (1876), Andrija Čubranović. Pjesme Nikole Nalješkovića, Andrije Čubranovića, Miše Pelegrinovića, Saba Mišetića Bobaljevića i Jegjupka neznana pjesnika. Stari pisci hrvatski. Knj. 8. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Zore, Luka (1882), Gragja za književno-povijesnu ocjenu Gundulićeve Arijadne. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 63. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb (1)
Živančević, Milorad (1979), Kazalište i dramska književnost u Danici. Dani hvarskog kazališta. XIX stoljeće. Knj. 6. Čakavski sabor. Split (1)
Županović, Lovro (1978), Glazbeni život u Hrvatskoj u XVIII stoljeću s posebnim osvrtom na glazbeno-scenske potrebe i ostvarenja. Dani hvarskog kazališta. XVIII stoljeće. Knj. 5. Čakavski sabor. Split (1)